مقاله بررسي اثر کاربرد ترکيب کازئين فسفوپپتيد – آمورفوس کلسيم فسفات بر استحکام باند برشي کامپوزيت رزين به ميناي بليچ شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کاربرد ترکيب کازئين فسفوپپتيد – آمورفوس کلسيم فسفات بر استحکام باند برشي کامپوزيت رزين به ميناي بليچ شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين
مقاله بليچينگ
مقاله کازئين فسفوپپتيد
مقاله آمورفوس کلسيم فسفات
مقاله استحكام باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خروشي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: کشاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجايي که پس از درمان بليچينگ دندانهاي زنده حساسيتهاي دنداني بسيار شايع مي باشند، کارخانجات با افزودن مواد حساسيت زدا به ترکيب بليچينگ و يا ارايه آنها به صورت ترکيبات تجاري جداگانه، اقدام به کاهش يا رفع اين عارضه کرده اند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نوعي ترکيب تجاري با اثر حساسيت زدايي به نام GC Tooth Mousse (GCTM) بر ميزان استحکام باند کامپوزيت رزين به ميناي بليچ شده مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي بر روي ۴۸ دندان مولر تازه خارج شده سالم و فاقد هرگونه پوسيدگي در چهار گروه انجام گرديد.(n=12) ، پس از آماده سازي سطوح مينايي، در گروه اول (کنترل منفي) بدون هيچ درماني باند کامپوزيت در سطح مينايي باکال دندانها انجام گرديد. گروههاي ۲ و ۳ به مدت شش ساعت در روز براي پنج روز متوالي بليچ شدند (Daywhite ACP) و سپس باند کامپوزيت انجام گرديد. در گروه ۳ پس از هر بار بليچ ترکيب GCTM به مدت سي دقيقه در پنج روز متوالي به کار رفت. در گروه ۴ بدون بليچينگ تنها ترکيب GCTM به مدت سي دقيقه در پنج روز متوالي به کار رفت و بلافاصله باند کامپوزيت انجام گرديد. پس از پانصد سيکل حرارتي، استحکام باند برشي نمونه ها اندازه گيري شده و سپس توسط آزمونهاي واريانس دوطرفه و Keramer Tukey به کمک نرم افزار آماري SPSS ارزيابي گرديد. (a=0.05)
يافته ها: آناليز آماري، بين گروههاي مورد مطالعه اختلاف معني داري نشان داد. (P.V=0) بيشترين استحکام باند مربوط به گروه کنترل منفي و کمترين آن مربوط به گروه دوم بود. آناليز Tukey نشان داد که کاربرد ترکيب GCTM پس از درمان بليچينگ و نيز بدون آن، تاثيري معني دار بر ميزان استحکام باند برشي کامپوزيت رزين به ميناي بليچ شده دارد. (P.V<0.05)
نتيجه گيري: با توجه به محدوديتهاي مطالعه حاضر، کاربرد ترکيب GCTM به عنوان ماده حساسيت زدا در طي درمان بليچينگ، سبب کاهش استحکام باند کامپوزيت رزين به ميناي دندان مي گردد.