مقاله بررسي اثر کشت مخلوط بر عملكرد علوفه خشك سورگوم علوفه اي (Sorghum bicolor) و ارزن مرواريدي (.Pennisetum spp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کشت مخلوط بر عملكرد علوفه خشك سورگوم علوفه اي (Sorghum bicolor) و ارزن مرواريدي (.Pennisetum spp)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت مخلوط
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله ارزن مرواريدي
مقاله نسبت برابري زمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري اميرمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در سال ۱۳۸۴ در مزرعه آموزشي – پژوهشي (پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج)) به منظور بررسي کشت مخلوط سورگوم علوفه اي (رقم (KFS2 با ارزن مرواريدي در نسبتها و تراکم هاي مختلف کاشت در ۲ چين انجام شد. آزمايش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. عامل اصلي شامل سه تراکم: ۲۰۰، ۲۷۰ و ۳۴۰ هزار بوته در هکتار براي هر گياه و عامل فرعي شامل ۷ نسبت کاشت؛ تک کشتي سورگوم، تک کشتي ارزن، مخلوط ۷۵% سورگوم+۲۵% ارزن مرواريدي، مخلوط ۷۵% ارزن مرواريدي+۲۵% سورگوم، مخلوط ۵۰% سورگوم+۵۰% ارزن مرواريدي، مخلوط ۱۰۰% سورگوم+۲۰% ارزن مرواريدي، مخلوط ۱۰۰% ارزن مرواريدي+۲۰% سورگوم بودند. در چين اول در تيمارهاي کشت خالص سورگوم و کشت خالص ارزن مرواريدي بالاترين عملکرد علوفه خشك حاصل شد. با بررسي عملكرد تك بوته مشاهده شد كه مخلوط ۷۵% ارزن مرواريدي+۲۵% سورگوم براي گياه سورگوم علوفه اي و مخلوط ۷۵% سورگوم+۲۵% ارزن مرواريدي براي گياه ارزن مرواريدي داراي بالاترين پتانسيل عملکرد بودند. در چين دوم نيز کشت خالص سورگوم و کشت خالص ارزن مرواريدي بالاترين عملکرد علوفه خشک را به خود اختصاص دادند. از لحاظ عملکرد تک بوته تيمار مخلوط ۷۵% سورگوم+۲۵% ارزن مرواريدي براي سورگوم و ارزن مرواريدي بالاترين ميزان را به خود اختصاص دادند. براي مجموع عملکرد هر دو گياه بالاترين ميزان عملکرد علوفه خشک مربوط به کشت خالص ارزن مرواريدي بود، ولي بيشترين ميزان عملکرد تک بوته را مخلوط ۷۵% سورگوم+۲۵% ارزن مرواريدي به خود اختصاص داد. محاسبه نسبت برابري زمين (LER) در مجموع دو چين نشان داد که نسبت کشت مخلوط ۷۵% ارزن مرواريدي+۲۵% سورگوم باLER=1.43 بيشترين نسبت برابري زمين را براي علوفه خشک دارا مي باشد.