مقاله بررسي اثر کلوتريمازول بر قدرت باند آستر نرم سيليکوني به بيس آکريلي دست دندان (دنچر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کلوتريمازول بر قدرت باند آستر نرم سيليکوني به بيس آکريلي دست دندان (دنچر)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستر نرم سيليکوني
مقاله قدرت باند کششي
مقاله کلوتريمازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجداني مهرو
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: باند مناسب استرهاي نرم به بيس اکريلي دست دندان از مهم ترين عوامل ماندگاري آنهاست. از آنجايي که در پژوهش ها اثرات ضد قارچي کلوتريمازول در لاينرهاي نرم به اثبات رسيده بررسي اثر آن بر خواص فيزيکي لاينر نرم نيز ضروري است.
هدف: هدف از اين پژوهش آزمايشگاهي، بررسي اثر کلوتريمازول بر قدرت باند کششي آستر نرم سيليکوني(GC-Extrasoft) به بيس آکريلي دست دندان پس از شناوري در آب مقطر و شست و شوي روزانه با پنبه مرطوب بود.
مواد و روش: براي انجام اين بررسي، ۴۲ جفت نمونه اکريلي در ابعادي با درازاي سه سانتي متر و سطح مقطع ده ميلي متر مربع فراهم گرديدند. نمونه ها به دو گروه ۲۱ تايي شاهد و آزمون بخش شدند. پس از تهيه نمونه هاي اکريلي سطح مقطع با ايزوپروپيل الکل آماده شده و پس از زدن يک لايه بر چسب بر روي آن، آستر نرم سيليکوني با ضخامت سه ميلي متر ميان نمونه هاي آکريلي قرار گرفت. در گروه آزمون، کلوتريمازول به ميزان يک درصد وزني به استر نرم افزوده شد. گروه شاهد ۱S، ۳۰S و ۶۰S  و گروه آزمون ۱Sc، ۳۰Sc و ۶۰Sc  بود، که به ترتيب در سه دوره زماني ۱، ۳۰ و ۶۰ روز پس از شناوري در آب مقطر و شست و شوي روزانه با پنبه مرطوب توسط دستگاه اينسترون تحت آزمايش استحکام باند کششي با سرعت ۱۰ ميلي متر بر دقيقه قرار گرفتند. در هر زمان در هر گروه هفت نمونه وجود داشت. يافته ها با آزمون آماري دو سويه آنوا واکاوي گرديدند.
يافته ها: ميانگين قدرت باند بر پايه مگاپاسکال پس از ۱، ۳۰ و ۶۰ روز نگهداري در آب و شست و شو با پنبه مرطوب در گروه شاهد به ترتيب ۱۹/۰±۵۲/۰، ۲۸/۰±۵۸/۰، ۲۵/۰±۶۰/۰ و در گروه آزمون به ترتيب ۳۲/۰±۶۰/۰، ۱۸/۰±۵۰/۰ و ۴۲/۰±۵۵/۰ بود. اختلاف معناداري ميان گروه هاي آزمون و شاهد در هيچ يک از زمان ها وجود نداشت
(p<0.05).
نتيجه گيري: با افزودن کلوتريمازول به استر نرم سيليکوني تغييري چشمگير در قدرت باند کششي استر نرم به بيس اکريلي پس از ۱، ۳۰ و ۶۰ روز شناوري در آب مقطر و شست و شوي با پنبه مرطوب ديده نشد.