مقاله بررسي اثر کلگزان، پلاويکس و ترکيب انها در بقا فلپ پوستي راندوم در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کلگزان، پلاويکس و ترکيب انها در بقا فلپ پوستي راندوم در موش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلپ پوستي راندوم
مقاله ايسکمي
مقاله نکروز
مقاله کلگزان
مقاله پلاويکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجلالي سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايسکمي و نکروز فلپ هاي مختلف از جمله فلپ هاي راندوم هميشه از مشکلات جراحي ترميمي بوده است. داروها و روش هاي مختلفي جهت جلوگيري از ايسکمي يا معکوس کردن روند ايسکمي روي فلپ ازمايش شده اند. هدف اين پ‍ژوهش بررسي اثر کلگزان، پلاويکس و ترکيب انها در افزايش بقا فلپ پوستي راندوم در موش مي باشد.
مواد و روش ها: تعداد ۴۰ موش مذکر از يک نژاد بصورت تصادفي به ۴ گروه مساوي تقسيم شدند. در تمامي موش ها جراحي فلپ به روش ذيل انجام شد: تحت بيهوشي فلپ پوستي خلفي راندوم برپايه ديستال مطابق روش تغيير يافته مک فارلين قرار گرفتند. در گروه اول به غير از داروهاي بيهوشي و انتي بيوتيک پروفيلاکسي، داروي ديگري استفاده نشد. در گروه دوم بعد از انجام عمل فوق امپول کلگزان به صورت زيرجلدي و با دوز ۳٫۲ mg/kg به صورت تک دوز داده شد. در گروه سوم بعد از انجام عمل جراحي فلپ، قرص پلاويکس به حالت محلول در N/S و با دوز۲۵ mg/kg  به صورت خوراکي و از طريق لوله دهاني معدي داده شد و اين کار به صورت روزانه تا ۷ روز متوالي ادامه يافت. در گروه چهارم نيز امپول کلگزان مثل گروه دوم و قرص پلاويکس مثل گروه سوم داده شد. بعد از سپري شدن ۷ روز تمام موش ها با روش بي درد کشته شده و پس از عکسبرداري دي‍جيتال، سطح کل نکروز فلپ با برنامه نرم افزاري IMAGE J با دقت ۰٫۰۱ سانتيمتر مربع محاسبه گرديد. از ميانگين و انحراف معيار جهت توصيف داده ها و از ازمون اناليز واريانس جهت مقايسه گروه ها استفاده شد.
يافته ها: مقايسه اختلاف ميانگين هاي بين گروه هاي مختلف، کاهش متوسط ميزان نکروز فلپ فقط در گروه پلاويکس قابل توجه و از نظر اماري معني دار بود (P=0.012) ولي اثر کلگزان و نيز کلگزان همراه با پلاويکس بارز نبود.
نتيجه گيـري: کاربرد پلاويکس در افزايش بقا فلپ پوستي راندوم موش موثر بود، ولي استفاده از کلگزان تاثير بارزي در بقا فلپ نداشت.