مقاله بررسي اثر کوتاه مدت آموزش برنامه فرزندپروري مثبت (۳P) بر تغيير شيوه هاي فرزندپروري مادران كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۵۱۹ تا ۵۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کوتاه مدت آموزش برنامه فرزندپروري مثبت (۳P) بر تغيير شيوه هاي فرزندپروري مادران كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه فرزندپروري مثبت
مقاله شيوه فرزند-پروري
مقاله اختلال نافرماني مقابله اي.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبيان كارينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر جهت بررسي تاثير کوتاه مدت آموزش مديريت والدين بر اساس برنامه فرزندپروري مثبت (۳P) بر  تغيير شيوه هاي فرزندپروري مادران داراي کودک مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي انجام شده است. اين مطالعه از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است و جامعه مورد مطالعه آن دانش آموزان پسر ۷ تا ۱۰ ساله دبستان هاي پسرانه شهرستان نهاوند مي باشند.
نمونه گيري در دو مرحله انجام شد، ۳۰ نفر از مادران کودکاني که بر اساس سياهه رفتاري کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي (ODD) تشخيص داده شده بودند، انتخاب و شيوه فرزندپروري آن ها با استفاده از پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري ديانا باوم ريند مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت ۲۲ نفر از مادراني که داراي شيوه فرزندپروري ناکارآمد بودند انتخاب و به دو گروه آزمايش (n=12) و گواه (n=12) تقسيم شدند. سپس برنامه فرزندپروري مثبت به مدت ۲ ماه در ۸ جلسه آموزشي ۱۲۰ دقيقه اي براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد. در طول دوره آموزش، ۳ نفر از مادران گروه آزمايش از شرکت در جلسات خودداري کردند، ولي تعداد افراد گروه گواه ثابت ماند. شيوه هاي فرزندپروري مادران دو گروه، بلافاصله پس از پايان جلسات آموزشي، مجددا مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت نتايج بدست آمده توسط آزمون U من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. مقايسه ميانگين تفاضل نمرات پيش آزمون ـ پس آزمون شيوه هاي فرزندپروري در دو گروه آزمايش و گواه نشان داد که شيوه فرزندپروري مستبدانه و سهل گيرانه مادران گروه آزمايشي پس از پايان جلسات آموزش برنامه فرزندپروري مثبت، با توجه به تغيرات پس آزمون نسبت به پيش آزمون، کاهش يافته (P<0.01)، در مقابل شيوه فرزندپروري مقتدرانه در گروه آزمايش نسبت به گواه افزايش يافته است (P<0.05). اين نتايج نشان مي دهند که آموزش برنامه فرزندپروري مثبت، شيوه هاي فرزندپروري ناکارآمد مادران کودکان مبتلا به نافرماني مقابله اي را تغيير مي دهد. با توجه به اين که روابط معناداري بين شيوه فرزندپروري مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي و بروز، شدت و تداوم بيماري کودکان وجود دارد، لذا با آموزش برنامه هايي که شيوه فرزندپروري والدين را مورد هدف قرار مي دهند، مي توان مشكلات رفتاري كودكان را کاهش داد.