مقاله بررسي اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهاي اجرايي، بر کاهش نشانه هاي کمبود توجه و بيش فعالي در دانش آموزان پسر دوره ابتدايي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهاي اجرايي، بر کاهش نشانه هاي کمبود توجه و بيش فعالي در دانش آموزان پسر دوره ابتدايي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال کمبود توجه و بيش فعالي
مقاله کارکرد اجرايي
مقاله بازداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر کوتاه مدت آموزش کارکرد هاي اجرايي بر کاهش نشانه هاي کمبود توجه و بيش فعالي است.
روش: جامعه آماري پژوهش، دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان بودند که در سال تحصيلي ۸۸ – ۸۷ تحصيل مي کردند. براي انجام پژوهش، ۴۰ دانش آموز با اختلال کمبود توجه – بيش فعالي (۱۰ نفر گروه کمبود توجه، ۱۰ نفر گروه بيش فعال، ۱۰ نفر گروه شاهد کمبود توجه و ۱۰ نفر گروه شاهد بيش فعال را به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و بررسي شدند. روش تحقيق، آزمايشي بود از پرسشنامه نشانه هاي اختلال کمبود توجه – بيش فعالي (براساس (DSM-IV استفاده شد. آموزش بر اساس تکنيک بازداري از طريق بازي انجام شد.
يافته ها: نتايج تحليل واريانس چندمتغيري (MANOVA) نشان داد، آموزش کارکردهاي اجرايي در کاهش نشانه هاي کمبود توجه و بيش فعالي موثر واقع شده است.
نتيجه گيري: نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد که آموزش کارکرد هاي اجرايي بر کاهش نشانه هاي کمبود توجه – بيش فعالي تاثير دارد و مي تواند در کنار ساير درمان هاي مربوط به اين اختلال مورد توجه قرار گيرد.