مقاله بررسي اثر کودآبياري جويچه اي بر کارايي مصرف کود و آب، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کودآبياري جويچه اي بر کارايي مصرف کود و آب، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودآبياري
مقاله کارايي مصرف کود
مقاله عملکرد
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حمزه علي
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب و نيتروژن مهمترين عوامل محدود کننده موثر بر توليد محصولات کشاورزي در نواحي خشک و نيمه خشک هستند. بنابراين افزايش کارايي مصرف آنها ضروري است. روش پخش کود نقشي اساسي در افزايش کارايي مصرف آب و کود دارد. در اين پژوهش به منظور مطالعه و بررسي اثر کودآبياري جويچه اي بر کارايي مصرف کود و آب، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم دابل کراس ۳۷۰، آزمايشي به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سال زراعي ۸۷- ۱۳۸۶ روي جويچه هاي انتها باز با طول ۱۶۵ متر در مزرعه ۴۰۰ هکتاري موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذرکرج انجام شد. بافت خاک لومي، شيب متوسط جويچه هاي آزمايشي ۰۰۶/۰ متر بر متر و فاصله جويچه ها از هم ۷۵ سانتي متر بود. فاکتور اول شامل چهار سطح آب (W): %60، %۸۰، %۱۰۰ و %۱۲۰ آبياري کامل و فاکتور دوم شامل چهار سطح کود (N): شاهد بدون کود، ۶۰%، ۸۰% و ۱۰۰% توصيه کودي به روش کودآبياري مي باشد. تيمارهاي ۱۶ گانه فوق در نهايت با روش معمول پخش کود (عرف منطقه)، مقايسه ميانگين شدند. کود مصرفي در تيمارهاي کودآبياري طي چهار تقسيط مساوي (قبل از کاشت، مرحله هفت برگي، مرحله ساقه رفتن و مرحله سنبله دهي) و در روش پخش سطحي مطابق با عرف منطقه در دو تقسيط مساوي (قبل از کاشت و مرحله هفت برگي) اضافه گرديد. نتايج نشان داد که در سطح ۱ درصد اختلاف معني داري در عملکرد دانه، ارتفاع بوته تا گل تاجي، طول و عرض برگ، قطر ساقه در سطوح مختلف کود و آب وجود داشت. با افزايش مقدار کود، کارايي مصرف آب و کود به ترتيب افزايش و کاهش يافت. با افزايش مقدار آب تا سطح ۱۰۰ درصد کارايي مصرف نيتروژن افزايش و از آن به بعد کاهش يافت. بيشترين عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (ارتفاع بوته، طول و عرض برگ و ….) در تيمار ۱۰۰ درصد نياز آبي اتفاق افتاد. هرچند در بيشتر موارد بين سطوح آب ۱۲۰%، ۱۰۰% و ۸۰% تفاوت معني دار وجود نداشت اما از لحاظ رتبه بندي، سطح آبي ۸۰% همواره بالاتر از سطح ۱۲۰% قرار داشت. بنابراين به منظور افزايش سطح زير کشت، سطح آبي ۸۰% توصيه مي شود. کودآبياري باعث افزايش عملکرد و کارايي مصرف آب و کود گرديد. بيشترين و کمترين کارايي مصرف آب به ترتيب در تيمارهاي W80%N100% و W100%N60% و W100%N60% با مقادير ۲۴/۲ و ۶۶/۰ کيلوگرم بر مترمکعب و بيشترين و کمترين کارايي مصرف کود به ترتيب در تيمارهاي W100%N100% و تيمار عرف منطقه با مقادير ۵۸/۲۹ و ۵۲/۸ کيلوگرم بر کيلوگرم بدست آمد.