مقاله بررسي اثر کودهاي بيولوژيک حاوي آمينواسيدها بر خصوصيات فيزيولوژيکي، عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي رقم ماکسيما تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کودهاي بيولوژيک حاوي آمينواسيدها بر خصوصيات فيزيولوژيکي، عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي رقم ماکسيما تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود
مقاله عملکرد و اجزا عملکرد
مقاله سرعت رشد گياه
مقاله ميزان اسيميلاسيون خالص
مقاله سرعت رشد نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمودي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: تدين محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حقيقي برمك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات کود شيميايي و کود بيولوژيک و اثر متقابل آنها بر خصوصيات فيزيولوژيک و عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي تحت شرايط تنش خشکي آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در مزرعه آموزشي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان انجام شد. آزمايش به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي در چهار تکرارانجام شد. فاکتورهاي فرعي آزمايش شامل ترکيب سطوح مصرف کود نيتروژنه با دو سطح صفر و ۳۰۰ کيلوگرم کود اوره و دو سطح صفر و مصرف ۴ نوع کود بيولوژيک آمينواسيدي: کادوستيم، هيومي فورته، فسفوترن و آمينول فورته در چهار مرحله، از مرحله ۴ برگي تا مرحله شيري بود. فاکتور اصلي شامل تنش خشکي با دو دور آبياري ۸ روزه (عدم تنش) و دور آبياري ۱۲ روزه (تنش خشکي) بود. نتايج نشان داد بيشترين عملکرد دانه در شرايط عدم تنش خشکي با استفاده از تيمار تلفيقي ۳۰۰ کيلوگرم کود اوره و ۴ ليتر در هکتار کود بيولوژيک با ميانگين ۱۲٫۵ تن در هکتار حاصل شد که نسبت به شاهد (عدم مصرف هيچ نوع کود) ۲۵۷ درصد افزايش نشان داد. اعمال تنش خشکي در مرحله تاسل دهي فقط ۸٫۹ درصد عملکرد را در اين تيمار کاهش داد. در شرايط عدم تنش خشکي با استفاده از تيمار تلفيقي ۳۰۰ کيلوگرم کود اوره و ۴ ليتر در هکتار کود بيولوژيک بيشترين تعداد دانه در بلال و بيشترين وزن هزار دانه حاصل شد ولي نتايج نشان داد که بين تيمار تلفيقي کودي و مصرف کود شيميايي به تنهايي اختلاف معني دار در وزن هزار دانه مشاهده نشد. سرعت رشد گياه (CGR) و ميزان اسيميلاسيون خالص (NAR) و سرعت رشد نسبي (RGR) هرسه در تيمار تلفيقي ۳۰۰ کبلوگرم کود اوره و ۴ ليتر در هکتار کود بيولوژيک داراي بيشترين مقدار بودند و تنش خشکي اثر بسيار کمي بر آنها داشت در حاليکه در شرايط مصرف کود شيميايي به تنهايي بعد از اعمال تنش خشکي سرعت رشد گياه در مقايسه با تيمار تلفيقي روندي نزولي نشان داد. با توجه به نياز کودي بالاي ذرت، کود بيولوژيک به تنهايي جوابگو نياز کودي آن نبود ولي مصرف کود شيميايي همراه با کود بيولوژيک به عنوان مکمل باعث افزايش معني دار عملکرد مي شود.