مقاله بررسي اثر کود دامي بر باقي مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گياهان آزمون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۳۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کود دامي بر باقي مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گياهان آزمون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست سنجي
مقاله سولفونيل اوره
مقاله کود حيواني
مقاله ميزان مصرف
مقاله کلزا
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي پاسخ گياهان زراعي مختلف به باقي مانده علفکش سولفوسولفورن در قالب آزمون زيست سنجي، آزمايشي در قالب طرح اسپيلت پلات در سه تکرار در مزرعه و گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا در آمد. دو تيمار مصرف کود حيواني و عدم مصرف آن همراه با دو ميزان مصرف علفکش توصيه شده (۲۶٫۶ گرم ماده تجارتي در هکتار) و تقريبا ۳۰ درصد بيشتر (۳۳٫۷ گرم در هکتار) در نظر گرفته شد. همزمان با برداشت گندم (۹۸ روز پس از سمپاشي)، نمونه اي از خاک تازه هر کرت، به ليوان هاي يکبار مصرف پلاستيکي منتقل و بذر گياهان آفتابگردان، کلزا، سويا، لوبيا، نخود، عدس، سورگوم، جو، ذرت و چغندر قند کشت شد. اثر باقي مانده علفکش در طي ۲۴ روز از زمان کاشت به صورت علایم بدشکلي شامل تورم و کوتاه شدن ريشه و زردي و اپي ناستي اندامهاي هوايي در سويا، لوبيا، آفتابگردان، چغندر قند و کلزا نمايان شد. هر چند سولفوسولفورن بر جوانه زني تاثير نداشت ولي با متوقف کردن رشد باعث شد تعدادي از بوته هاي سبز شده تا پايان دوره آزمون زيست سنجي از بين رفته و شديدترين خسارت با بيشترين تعداد بوته از دست رفته مربوط به کلزا بود. سويا و عدس در مرتبه هاي بعدي قرار گرفتند. وزن خشک تک بوته کلزا در خاک حاوي کود بطور معني داري بيشتر از خاک بدون کود و در ميزان مصرف بيشتر علفکش کمتر از مصرف توصيه شده بود. وزن خشک ساير گياهان عموما در خاک حاوي کود بيشتر از خاک بدون کود، و در ميزان مصرف توصيه شده علفکش بيشتر از مصرف افزوده بود که در هيچ مورد معني دار نشدند.