مقاله بررسي اثر کود دهي بر ترکيبات شيميايي اسانس زيره و فعاليت ضد ميکروبي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کود دهي بر ترکيبات شيميايي اسانس زيره و فعاليت ضد ميکروبي آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوددهي
مقاله اسانس
مقاله زيره
مقاله فعاليت ضد ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش مقاومت باکتري ها به آنتي بيوتيک ها نياز بسياري به يافتن منابع جديدي براي توليد داروهاي جديد وجود دارد. زيره به عنوان گياه دارويي مي تواند انتخاب مناسبي براي اين کار باشد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير کودهاي شيميايي و آلي بر کيفيت اسانس و فعاليت ضد ميکروبي اسانس زيره است. براي اين کار بذرهاي زيره به هنگام کاشت تحت تاثير کودهاي شيميايي و آلي قرار گرفتند. اسانس بذرها با روش تقطير با آب تهيه و با دستگاه گاز کروماتوگرافي تجزيه و ترکيبات آن تعيين شد. اثرات ضد ميکروبي اسانس زيره با روش انتشار در آگار اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تيمار  A2تاثيرات مثبتي بر کيفيت اسانس داشته سبب افزايش ترکيب بتاپينن شده است. اثرات ضد باکتريايي اسانس قابل ملاحظه بوده و حساسيت باکتري هاي گرم مثبت بيش از باکتري هاي گرم منفي بوده است. در مجموع مي توان نتيجه گرفت که اسانس زيره مي تواند جايگزين مناسبي براي تعدادي از آنتي بيوتيک ها باشد.