مقاله بررسي اثر کيتوسان و نانوهيدروکسي آپاتيت بر خواص فيزيکي و شيميايي ريزگوي هاي نانوکامپوزيتي بر پايه ژلاتين – کيتوسان – نانوهيدروکسي آپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۸۷ تا ۴۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کيتوسان و نانوهيدروکسي آپاتيت بر خواص فيزيکي و شيميايي ريزگوي هاي نانوکامپوزيتي بر پايه ژلاتين – کيتوسان – نانوهيدروکسي آپاتيت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزگوي
مقاله نانوکامپوزيت،کيتوسان – ژلاتين – نانوهيدروکسي آپاتيت
مقاله اندازه ذرات و چگالي پيوندهاي عرضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري خولنجاني شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عترتي خسروشاهي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثر نسبت وزني کيتوسان – زيست پليمر و نانوهيدروکسي آپاتيت – زيست پليمر روي اندازه و توزيع اندازه، ميزان گروه هاي NH2 و چگالي پيوندهاي عرضي ريزگوي هاي ساخته شده از نانوکامپوزيت بر پايه ژلاتين – کيتوسان – نانوهيدروکسي آپاتيت بررسي شده است. براي ساخت ريزگوي ها روش امولسيون آب – روغن به کار برده شد. واکنش ايجاد پيوندهاي عرضي در ساختار ريزگوي ها با استفاده از کربودي ايميد انجام شده است. اندازه ذرات با استفاده از ميکروسکوپ نوري و شکل شناسي ريزگوي ها با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني پويشي مطالعه شد. مقدار گروه هاي NH2 و چگالي پيوندهاي عرضي با استفاده از روش رنگ سنجي با TNBS (2, 4, 6 – Trinitrobenzenesulfonic acid) بررسي شد. نتايج نشان مي دهد، افزايش نسبت وزني کيتوسان – زيست پليمر باعث افزايش اندازه ذرات و کاهش يکنواختي آن، افزايش گروه هاي NH2 و چگالي پيوندهاي عرضي در ساختار ريزگوي ها مي شود. هم چنين، افزايش نسبت وزني نانوهيدروکسي آپاتيت – زيست پليمر باعث افزايش اندازه ذرات و افزايش يکنواختي آن، کاهش گروه هاي NH2 و کاهش چگالي پيوندهاي عرضي در ساختار ريزگوي ها مي شود. مطالعات SEM نشان مي هد، در نسبت هاي وزني متوسط کيتوسان – زيست پليمر و نانو هيدروکسي آپاتيت – زيست پليمر ريزگوي ها داراي ساختاري کاملا يکنواخت اند. در نسبت هاي بيشتر کيتوسان – زيست پليمر ريزگوي ها داراي شکل شناسي کاملا ناهمگن و ترک دار مي شوند.