مقاله بررسي اثر گاز خردل بر فلور ميکروبي لبه پلک جانبازان شيميايي مبتلا به بلفاريت مزمن: مطالعه مورد شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بينا از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر گاز خردل بر فلور ميکروبي لبه پلک جانبازان شيميايي مبتلا به بلفاريت مزمن: مطالعه مورد شاهدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان فريد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رفيعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي قنواتي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دوزنده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي كيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي فلور ميکروبي لبه پلک جانبازان شيميايي گاز خردل مبتلا به بلفاريت مزمن و مقايسه آن با ساير بيماران.
روش پژوهش: در اين مطالعه مورد شاهدي، ۲۸۹ بيمار با تظاهرات چشمي مواجهه با گاز خردل معاينه شدند و افرادي که مبتلا به بلفاريت مزمن بودند مورد بررسي ميکروبيولوژي قرار گرفتند. تعداد ۱۰۰ بيمار مبتلا به بلفاريت مزمن بدون سابقه مواجهه با گاز خردل نيز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
يافته ها: تعداد ۱۵۰ نفر (۵۲ درصد) از مصدومين گاز خردل مبتلا به بلفاريت مزمن وارد مطالعه شدند. در بررسي ميکروبيولوژي، فراواني استاف اپيدرميديس (۷۸ درصد) و استاف اورئوس (۵۷ درصد) در گروه مورد به طور مشخص بيشتر از گروه کنترل بود (P<0.01). هم چنين نمونه کشت استاف اورئوس در گروه مورد از مقاومت بيشتري نسبت به آنتي بيوتيک هاي رايج برخوردار بود. در محيط کشت گروه مورد، انواع قارچ بيش از گروه کنترل کشت يافت (۳۰ درصد در مقابل ۴ درصد، P<0.01) و گونه هاي کلادوسپوريوم و کانديدا شايع ترين انواع قارچ جدا شده بودند.
نتيجه گيري: فلور ميکروبي لبه پلک جانبازان شيميايي گاز خردل مبتلا به بلفاريت مزمن، با ساير بيماران متفاوت است و گونه هاي مقاوم استافيلوکوک و قارچ در اين گروه بيشتر يافت مي شود. تعيين ارتباط بين نتايج کشت ميکروبي و شدت تظاهرات چشمي نيازمند مطالعات بيشتر مي باشد.