مقاله بررسي اثر Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum بر باکتري هاي هوازي مزوفيل، باکتري هاي اسيد لاکتيک، آنتروباکترياسه و کاهش نيتريت طي دوره تخمير در نوعي سوسيس تخميري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum بر باکتري هاي هوازي مزوفيل، باکتري هاي اسيد لاکتيک، آنتروباکترياسه و کاهش نيتريت طي دوره تخمير در نوعي سوسيس تخميري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتريت
مقاله لاکتوباسيلوس فرمنتوم
مقاله لاکتوباسيلوي پلانتاروم
مقاله سوسيس تخميري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: ميراحمدي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري اسدي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
املاح نيتريت سديم غالبا به عنوان نگهدارنده، آنتي اکسيدان و تثبيت کننده رنگ در محصولات گوشتي استفاده مي شوند و نيتريت به عنوان يک ماده سرطانزا شناخته شده است. هدف از اين تحقيق مطالعه اثرات تلقيح باکتري هاي اسيد لاکتيک در ميزان کاهش نيتريت محصولات گوشتي (سوسيس تخميري) مي باشد. سه سويه L. fermentum PTCC 1638, L. plantarum PTCC 1058 و Leu. mesenteroides subsp mesenteroides PTCC 1563 براي بررسي توانايي کاهش نيتريت و بار ميکروبي انتخاب گرديدند. دو سوش L. plantarum, L. fermentum و مخلوط آنها، به عنوان مايه هاي کشت ميکروبي در توليد سوسيس استفاده شده است. تراکم ميکروبي با استفاده از غلظت ۵٫۰ مک فارلند در طول موج nm600 به وسيله روش اسپکتروفتومتري استاندارد گرديد. مايه هاي کشت، با تعداد معادل cfu/gfarsh 108 به سوسيس هاي حاويµg/g  120 نيتريت، تلقيح شد ند. ميانگين ميزان نيتريت باقيمانده، pH، اسيديته، تعداد کل لاکتوباسيلوس ها، تعداد کل باکتري هاي هوازي مزوفيل و تعداد کل باکتري هاي آنتروباکترياسه درطول دوره تخمير، در مقايسه با تيمار شاهد معني دار شده است(P<0.05) . ميانگين نيتريت باقيمانده در سوسيس تخميري تلقيح شده با L. fermentum، L. plantarumو مخلوط، به ترتيب به ميزان ۶۵٫۸%، ۷۵٫۴% و ۶۸٫۳% کاهش يافته است، در حاليکه در تيمار شاهد اين ميزان کاهش ۶۰% بوده است. همچنين بررسي هاي آماري نشان داده است که بين ميانگين تعداد کل باکتري هاي هوازي مزوفيل در سوسيس هاي تلقيح شده با مايه کشت مخلوط و L. fermentum تفاوت معني داري وجود ندارد(P>0.05) .