مقاله بررسي اثر Li2O  بر خواص شيشه- سراميک ها بر پايه SiO2 – Al2O3MgO – B2O3 – K2O (Li2O) – F – TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر Li2O  بر خواص شيشه- سراميک ها بر پايه SiO2 – Al2O3MgO – B2O3 – K2O (Li2O) – F – TiO2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيشه- سراميک
مقاله ريزساختار
مقاله تبلور
مقاله فلوروفلوگوپيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي زيارت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر جايگزيني مقادير مختلف K2O با Li2O بر خواص حرارتي، نوع فازهاي بلوري و ريزساختار شيشه- سراميک ميکا بررسي گرديد. بررسي رفتار حرارتي دماي تبلور، نقطه نرم شوندگي و دماي ذوب شيشه هاي حاصله توسط آناليز حرارتي DTA مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج DTA محدوده دماي بهينه عمليات حرارتي مشخص و شيشه ها در دماهاي مختلف عمليات حرارتي گرديدند. نوع فازهاي متبلور شده با کمک پراش پرتو ايکس (XRD)، شکل و يکنواختي ريزساختاري به کمک ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) بررسي گرديد. نتايج نشان داد با جايگزيني اكسيد ليتيم به جاي اكسيد پتاسيم دماي انتقال به شيشه و دماي نرم شوندگي و در نهايت دماي تبلور فازهاي بلوري کاهش مي يابد. در ترکيب شامل پتاسيم فازهاي ميکاي نوع پتاسيم و سيليکات پتاسيم و در ترکيب شامل ليتيم بتا- اسپودومن و کندروديت متبلور شدند. ريزساختار تركيب حاوي پتاسيم، شامل کريستال هاي ورقه اي است در حالي كه ريزساختار نمونه هاي حاوي ليتيم، حاصل از رشد دندريتي مي باشد.