مقاله بررسي اثـر Lactococcus lactis ,Lactobacillus casei بـر باكتـري هـاي لاكتيـك گـوشت و ويـژگيهـاي حسـي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثـر Lactococcus lactis ,Lactobacillus casei بـر باكتـري هـاي لاكتيـك گـوشت و ويـژگيهـاي حسـي آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Lactobacillus casei
مقاله گوشت
مقاله Lactococcus lactis ،LAB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير رشد و تكثير  Lactococcus. lactis ,Lactobacillus. Caseiبر باكتري هاي گوشت گاو پس از بسته بندي در بسته هاي قابل نفوذ به هوا، بررسي گرديد .اين سويه ها از فرآورده هاي شيري بومي ايران جداسازي شدند و در تست آنتي بيوز، فعاليت ضد ميكروبي در برابر Escherichia coli و Staphylococcus aureus نشان دادند. اين دو سويه L. lactis subsp. lactis var. diacetylactis 202, Lactobacillus casei subsp. casei 102 بودند كه با دانسيته ۱۰۶CFU/Cm2 به برش هاي گوشت افزوده شدند. نمونه هاي تلقيح شده در شرايط هوازي در سردخانه اي كه دماي آن بين  -1و ۵ درجه سلسيوس متغير بود، به مدت ۵ روز نگهداري گرديدند. ماندگاري نمونه ها با ارزيابي ويژگيهاي حسي (رنگ، بو و ويژگيهاي ظاهري) تعيين شد. در ضمن شمارش باكتريهاي لاكتيك و اندازه گيري pH نيز در طول مدت نگهداري انجام گرديد.
در مورد برش هاي گوشت تلقيح شده با Lb. casei (تيمار ۱) تعداد باكتريهاي لاكتيك در طول مدت نگهداري افزايش نشان داد و فساد گوشت به تعويق افتاد. در برش هاي گوشت تلقيح شده با L. lactis (تيمار ۲)، نيز تعداد باكتريهاي لاكتيك افزايش حاصل نمود. عمر ماندگاري نمونه هاي تيمار ۲، حتي نسبت به نمونه هاي شاهد نيز كاهش يافت. در نتيجه سويهLb. casei subsp. casei 102  مي تواند به عنوان يك سويه آنتاگونيست مناسب با توان افزايش ماندگاري گوشت خامي كه در بسته هاي قابل نفوذ به هوا در دماي بين  -1و ۵ درجه سلسيوس نگهداري شده است، مورد استفاده قرار بگيرد.