مقاله بررسي اجزا و اثرات ضدباکتريايي اسانس گياه .Stachys acerosa Boiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اجزا و اثرات ضدباکتريايي اسانس گياه .Stachys acerosa Boiss
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Stachys acerosa
مقاله اسانس
مقاله اثرات ضدميكروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصحفي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه Stachys acerosa Boiss. از خانواده نعنائيان يكي از گياهان بومي ايران مي باشد.
هدف: با توجه به عدم وجود گزارش مدون در مورد اين گياه و در عين حال استفاده هاي درماني ساير گونه هاي آن در تحقيق حاضر به بررسي اجزا و اثرات ضدباکتريايي اسانس سرشاخه گل دار و بدون گل اين گياه و ساختمان ماده موثره با اثر ضدباکتريايي آن پرداخته شده است.
روش بررسي: سرشاخه هاي گل دار و بدون گل گياه از منطقه لاله زار كرمان جمع آوري شد و پس از خشك كردن اسانس آنها توسط دستگاه كلونجر به دست آمد. اسانس ها با استفاده از دستگاه GC-MS و انديس بازداري آناليز شد. اثرات ضدميكروبي اسانس ها عليه باکتري هاي: Staphylococcus aureus، Staphylococcus epidermidis، Escherichia coli, Bacillus subtilis،Klebsiella pneumoniae  و Pseudomonas aerogenosa با استفاده از روش بيواتوگرافي روي پليت سيليكاژل GF254 در سيستم حلال تولوئن – اتيل استات (۹۳:۷) بررسي شد.
نتايج: سرشاخه گل دار و بدون گل به ترتيب داراي ۰٫۰۹ و ۰٫۱۱ درصد اسانس شفاف زرد رنگ و جزء عمده كريزانتنيل استات و لينالول بودند. بيشترين اثرات ضدباکتريايي با استفاده از روش TLC در Rf=0.5-0.6 در مورد اسانس سرشاخه بدون گل ديده شد و پس از جداسازي اين فراكسيون و شناسايي آن با GC-MS، كارواكرول به عنوان جزء اصلي آن شناسايي شد.
نتيجه گيري: در مورد اثرات ضدباکتريايي ساير گونه هاي Stachys گزارش هاي متعددي وجود دارد که كريزانتنيل استات و لينالول به عنوان اجزاي اصلي اسانس آنها گزارش شده است.