مقاله بررسي احتمال وقوع روزهاي خشک در استان گلستان با استفاده از مدل زنجيره مارکوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي احتمال وقوع روزهاي خشک در استان گلستان با استفاده از مدل زنجيره مارکوف
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روز خشک
مقاله زنجيره مارکوف
مقاله احتمال وقوع
مقاله درست نمايي بيشينه
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عساكره حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مازيني فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از مشاهدات بارش روزانه ۵۱ ايستگاه سينوپتيک، کليماتولوژي و باران سنجي استان گلستان با حداقل ۲۰ سال طول دوره آماري و بر اساس رويه اي موسوم به زنجيره مارکوف احتمال روزهاي بدون بارش  و نيز روزهاي با بارش کمتر از يک ميلي متر براي استان گلستان محاسبه و مورد تحليل واقع شد. توزيع مکاني بارش استان گلستان از متغيرهاي مکاني نظير طول، عرض جغرافيايي و به ويژه ارتفاع متاثر مي شود. بدين دليل ميزان بارندگي سالانه در امتداد شمال به جنوبي حاوي روندي افزايشي است. بديهي است که تعداد روزهاي باراني و خشک نيز تابعي از ارتفاع و ميزان بارندگي خواهند بود.
احتمال وقوع روزهاي بدون بارش در استان از ۰٫۷۳ تا ۰٫۹۱ و متوسط احتمال آن حدود ۰٫۸۳ و احتمال وقوع روزهاي با بارش کمتر از يک ميلي متر بين ۰٫۷۶۵ تا ۰٫۹۱ با متوسط ۰٫۸۴ در تغيير است. با افزايش آستانه بارندگي ضمن افزايش احتمال وقوع، دامنه احتمال وقوع نيز کاهش مي يابد.
تغييرات مکاني احتمال وقوع روز خشک دراستان چشمگير نيست. از اين رو و بر اساس رابطه بين احتمال وقوع روز خشک با ميزان بارندگي مي توان دريافت که با افزايش بارندگي، احتمال رخداد روز خشک نسبت به نواحي کم باران تر کاهش مي يابد. ميزان افزون بارش در نواحي  جنوبي طي روزهاي معدودي رخ مي دهد و بارش کم نواحي شمالي نيز تقريبا در بازه زماني مشابهي توزيع مي شود. احتمال تداوم روزهاي خشک در ناحيه پرباران جنوبي بسيار کمتر از روزهاي مشابه در ناحيه کم باران شمالي است.