مقاله بررسي احساس امنيت اجتماعي زنان ۲۹-۱۵ ساله شهر تهران و عوامل اجتماعي موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي احساس امنيت اجتماعي زنان ۲۹-۱۵ ساله شهر تهران و عوامل اجتماعي موثر بر آن
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنيت اجتماعي
مقاله احساس امنيت محل سکونت
مقاله پايبندي مذهبي
مقاله احساس کنترل اجتماعي
مقاله احساس نظم اجتماعي
مقاله پايگاه اقتصادي و اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي سپهر سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از نوع تبييني است و به بررسي احساس امنيت اجتماعي در بين زنان ۲۹-۱۵ ساله شهر تهران و عوامل اجتماعي موثر بر آن مي پردازد. در اين تحقيق، با استفاده از شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و نمونه گيري تصادفي ساده با ۳۸۴ نفر از زنان ۲۹-۱۵ ساله شهر تهران مصاحبه شده است و نتايج آماري آزمونها نشان مي دهد که متغيرهاي احساس امنيت محل سکونت، پايگاه اقتصادي و اجتماعي و احساس نظم اجتماعي تاثير مثبت و مستقيم، و متغير پايبندي مذهبي تاثير منفي و معکوسي بر احساس امنيت اجتماعي زنان دارند. تحليل رگرسيون چندمتغيره نيز نشان مي دهد که به ترتيب متغيرهاي احساس امنيت محل سکونت، پايگاه اقتصادي و اجتماعي، احساس نظم اجتماعي و پايبندي مذهبي در تبيين ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان سهم عمدهاي داشتند و مقدار تبيين به دست آمده نيز ۳۶ درصد مي باشد.