مقاله بررسي اختلالات اسكلتي – عضلاني در كاربران رايانه در مقايسه با ساير كاركنان اداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۶ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات اسكلتي – عضلاني در كاربران رايانه در مقايسه با ساير كاركنان اداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماريهاي اسکلتي – عضلاني وابسته به شغل
مقاله ارگونومي
مقاله کاربر رايانه
مقاله استرس شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي سيدجليل
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توسعه علمي و صنعتي منجر به افزايش توليد شده است كه با عوارض جانبي مختلفي همراه بوده است، از جمله استرس شغلي، و افزايش بروز بيماريهاي اسكلتي ـ عضلاني شغلي. در كشورهاي توسعه يافته اختلالات اسكلتي ـ عضلاني يكي از علل شايع غيبت از كار محسوب مي شوند. اين مطالعه به منظور بررسي اختلالات اسكلتي – عضلاني و استرس شغلي در كاربران رايانه در مقايسه با ساير كارمندان اداري انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي ۷۲ نفر از كاربران رايانه (گروه مورد) و ۱۴۵ كارمند اداري (گروه شاهد) انجام شده است. در اين مطالعه براي بررسي اختلالات اسكلتي ـ عضلاني، و استرس شغلي به ترتيب از پرسشنامه هاي نورديك و Osipow استفاده شده است. پرسشنامه ها به صورت مصاحبه مستقيم پر شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمونهاي تي، مجذور كاي، فيشر و رگرسيون لجستيك انجام شد.
يافته ها: فراواني اختلالات اسكلتي ـ عضلاني در گروه مورد در ۱۲ ماه گذشته در نواحي گردن، شانه، آرنج، مچ و كمر به ترتيب ۵/۴۶ ٪ ، ۳/۲۰ ٪ ، ۱/۵ ٪ ، ۴/۱۲ ٪ و ۶/۵۷ ٪ بود. فراواني شكايات اسكلتي ـ عضلاني در نواحي گردن، شانه، و مچ دست و ميانگين نمره استرس شغلي در گروه مورد از گروه شاهد بالاتر و تفاوت موجود از نظر آماري معنادار بود.
نتيجه گيري: كار با رايانه به عوان يكي از مشاغل پرخطر براي ايجاد اختلالات اسكلتي ـ عضلاني مطرح است. در اين مطالعه نيز فراواني اختلالات اسكلتي ـ عضلاني بويژه در نواحي پرخطر براي اين شغل، در اين افراد از ساير كارمندان اداري بالاتر بوده است. بررسي بيشتر به منظور تعيين وضعيتها و نقاط غيرارگونوميك كاري در اين افراد توصيه مي شود.