مقاله بررسي اختلالات افسردگي و شناختي سالمندان و ارتباط آنها با يکديگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات افسردگي و شناختي سالمندان و ارتباط آنها با يکديگر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان مقيم سراي سالمندان
مقاله سالمندان خارج از سراي سالمندان
مقاله افسردگي
مقاله اختلال شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، ارزيابي اختلالات شناختي و افسردگي در سالمندان ساکن و غيرساکن سراي سالمندان، ارتباط ميان اين دو اختلال، مقايسه عوامل فوق در دو گروه مزبور، و در نهايت مقايسه اين عوامل در دو گروه زنان و مردان سراي سالمندان مي باشد.
روش: براي بررسي سلامت شناختي و افسردگي ۱۲۰ سالمند شرکت کننده در مطالعه، از دو پرسشنامه بررسي سلامت شناختي و مقياس افسردگي سالمندان استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان دادند که افسردگي و اختلال شناختي شايع ترين اختلالات سالمندان مقيم سراي سالمندان هستند و بين اين دو اختلال ارتباط معناداري وجود دارد. ميزان اختلال شناختي و افسردگي زنان نيز بيش از مردان گزارش شد.
نتيجه گيري: شيوع اختلالات روان پزشکي در سالمندان مقيم سراي سالمندان بيش از سالمندان خارج از اين مراکز مي باشد که علت آن احتمالا ناهمگوني جامعه سالمند اين مراکز و نيز عوامل استرس زاي مختلف است.