مقاله بررسي اختلالات اندوکرين در بيماران تالاسمي اينترمديا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات اندوکرين در بيماران تالاسمي اينترمديا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي اينترمديا
مقاله هيپوتيروئيديسم
مقاله هيپوگناديسم
مقاله هيپوپاراتيروئيديسم
مقاله ديابت مليتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي سيدمهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: فروزاسدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني زاهداني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اوزي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تالاسمي يک کم خوني ارثي بوده که با کاهش سنتز زنجيره گلوبولين و يا يک خونسازي غيرموثر همراه است. در تالاسمي اينترمديا هم که يکي از انواع تالاسمي مي باشد، اين افراد هم به علت خون سازي غيرموثر و هم به علت دريافت خون، دچار عوارض رسوب آهن در ارگان هاي مهم بدن از جمله غدد آندوکرين مي شوند. در اين مطالعه اختلالات آندوکرين در بيماران تالاسمي اينترمديا مورد بررسي قرار گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي، ۸۶ نفر از بيماران تالاسمي اينترمديا، مراجعه کننده به مرکز تالاسمي بندرعباس، از نظر يافته هاي دموگرافيک و سپس بيماري هاي قبلي و سابقه بيماري هاي خانوادگي مورد بررسي قرار گرفته و معاينات باليني از نظر قد، وزن، BMI و بلوغ جنسي و معاينه تيروئيد انجام شد. نمونه خون جهت سنجش هورمون هاي تيروئيد، پاراتيروئيد، هورمون هاي جنسي، قندخون، منيزيم و فريتين از اين افراد گرفته شد. سپس نمونه ها تحت تجزيه و تحليل آماري با نرم افزار SPSS قرار گرفتند.
نتايج: ۷/۵۴ درصد افراد مذکر و ۳/۴۵ مونث بودند و ميزان هيپوپاراتيروئيدي ۶/۱۸ درصد، ديابت ۱/۸ درصد، هيپوتيروئيدي تحت باليني ۶۵/۴ درصد، هيپوفسفاتمي ۲۹٫۰۶%، هيپومنيزيمي ۱٫۱۶% و تاخير بلوغ در دختران ۶٫۰۷% و در پسران ۴٫۷% بوده و آمنوره اوليه در ۱۵٫۴% افراد وجود داشت. ميزان هموگلوبين اختلاف معني داري بين ميزان دو گروه هيپوپاراتيروئيديسم و افراد نرمال وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع اختلالات آندوکرين در بيماران تالاسمي اينترمديا، توصيه مي شود اين افراد به صورت دوره اي تحت بررسي از نظر عملکرد تيروئيد، پاراتيروئيد، ديابت، بلوغ جنسي قرار بگيرند.