مقاله بررسي اختلالات شخصيتي در ميان افراد داراي اختلال سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتياد استان اردبيل در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات شخصيتي در ميان افراد داراي اختلال سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتياد استان اردبيل در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصيتي
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله همزماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي موحد فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن زاده مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: مشعوفي مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنيا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديلمي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وقوع همزمان بيماريهاي روانپزشکي و اختلال سوء مصرف مواد اثرات گسترده اي داشته و با پيش آگهي بدتري همراه است. درمان افراد معتاد بايد متناسب با نياز هاي هر يک از اين افراد باشد. هدف مطالعه حاضر بررسي اختلالات شخصيتي در ميان افراد مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتياد استان اردبيل است تا از اين طريق، کمکي در بدست آوردن ديدي جامع تر در خصوص درمان و برخورد با اين افراد صورت گيرد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي – توصيفي، تعداد ۱۰۰ نفر از افراد داراي اختلال سوء مصرف مواد، از ميان افراد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتياد استان اردبيل در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري آسان از بيماران در دسترس وارد مطالعه شدند. پس از تکميل پرسشنامه هاي محقق ساخته در مورد اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه اختلال شخصيت ميلون، داده ها استخراج و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي حاصله نشان داد که فراوان ترين اختلال شخصيت همراه در گروه تحت مطالعه اختلال ضد اجتماعي بوده (با %۵۴) و اختلال شخصيت مرزي، نمايشي و خودشيفته در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. ارتباط آماري معني داري بين نوع ماده مصرفي، مدت زمان مصرف و اختلال شخصيت خاص وجود نداشت (p>0.05). اما افرادي که يک ماده را مصرف مي کردند با افرادي که مصرف چند ماده را ذکر مي کردند، از نظر دارا بودن اختلال شخصيت تفاوت آماري معني داري داشتند (p<0.05).
نتيجه گيري: بررسي نتايج نشان دهنده شيوع بالاي اختلالات شخصيتي در ميان افراد معتاد (%۸۴) و پايين تر بودن درصد اختلالات شخصيتي در افرادي با مصرف يک ماده در مقايسه با مصرف بيش از يک ماده بود.