مقاله بررسي اختلالات شخصيت در مردان همسرآزار شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات شخصيت در مردان همسرآزار شهر تبريز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات شخصيت
مقاله همسرآزاري
مقاله مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي راد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورپور زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي اختلالات شخصيت در مردان همسرآزار شهر تبريز مي باشد. پژوهش، توصيفي و از نوع پس رويدادي است. ۱۰۰ مرد (۵۰ مرد همسرآزار و ۵۰ مرد غيرهمسرآزار) از طريق نمونه گيري در دسترس در اين پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه باليني چندمحوري ميلون (MCMI-III) را تکميل نمودند. به منظور مقايسه ميانگين نمرات مردان همسرآزار و غيرهمسرآزار در مقياس هاي MCMI-III از تحليل واريانس چندمتغيري استفاده شد.
نتايج نشان دادند که بين ميانگين نمرات دو گروه مردان همسرآزار / غيرهمسرآزار در خرده مقياس هاي شخصيت دوري گزين، افسرده و وابسته از خرده مقياس الگوهاي باليني شخصيت؛ بين ميانگين دو گروه مردان همسرآزار / غيرهمسرآزار در خرده مقياس هاي شخصيت اسکيزوتايپال و پارانوئيد از مقياس الگوهاي باليني شديد شخصيت؛ بين ميانگين نمرات دو گروه مردان همسرآزار / غيرهمسرآزار در خرده مقياس هاي اختلال افسرده خويي و وابستگي به مواد و اختلال استرس پس از ضربه از مقياس نشانگان باليني؛ بين ميانگين نمرات دو گروه مردان (همسرآزار / غيرهمسرآزار) در هر سه خرده مقياس اختلال تفکر، اختلال افسردگي اساسي و اختلال هذياني از مقياس نشانگان باليني شديد، تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن ميانگين نمرات مردان همسرآزار در بيشتر خرده مقياس ها نتايج و پيامدهاي پژوهش در مقاله تشريح و تبيين مي شوند.