مقاله بررسي اختلالات عضلاني اسکلتي بخش انتهايي اندام فوقاني کارگران صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات عضلاني اسکلتي بخش انتهايي اندام فوقاني کارگران صنعتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات عضلاني- اسكلتي
مقاله کارگران صنعتي
مقاله روش شاخص تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دست منش سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الدين سيدصدرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي اختلالات اسکلتي عضلاني بخش انتهايي اندام فوقاني در کارگران صنعتي بود.
مواد و روش ها: جهت اجراي اين پژوهش ۵۰ نفر از بخش اداري و ۱۶۰ کارگر صنعتي مشغول به پرس کاري، جوشکاري و کار با دستگاه دريل در کارخانه صنعتي سايپا انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه نورديک، روش مشاهده اي، روش مصاحبه اي و روش شاخص تنش جهت بررسي ميزان خطرات پست هاي کاري مختلف استفاده شد. آزمون هاي تي زوجي و مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي در برنامه SPSS17 جهت تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند (α≥۰٫۰۵).
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد پست کاري جوش کاري، پرس کاري و کار با دستگاه دريل به ترتيب بالاترين شيوع اختلالات بخش ديستال اندام فوقاني را دارند. نتايج تحقيق نشان داد افراد درگير در بخش هاي اداري داراي شرايط کاري ايمن با ميانگين شاخص تنش ۱٫۷، افراد درگير در بخش جوشکاري داراي شغل با ريسک اندک با ميانگين شاخص تنش ۵٫۶، افراد درگير در بخش پرس کاري و کار با دريل داراي نوع شغل مخاطره آميز به ترتيب با ميانگين شاخص تنش ۷٫۲ و ۸٫۱ بودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق حاضر نتيجه گيري مي شود افرادي که در معرض کارهاي داراي ارتعاش فراوان قرار دارند، استعداد بيشتري جهت ابتلا به اختلالات اسکلتي- عضلاني قرار دارند.