مقاله بررسي اختلال وسواسي – جبري و ارزيابي حالت وسواسي به عنوان يک صفت شخصيتي در بيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلال وسواسي – جبري و ارزيابي حالت وسواسي به عنوان يک صفت شخصيتي در بيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي – جبري
مقاله حالت وسواسي
مقاله صفت
مقاله صرع لوب گيجگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشميان كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامي پور راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغييرات رفتاري در بيماران مبتلا به صرع، سبب شده است که همراهي اختلالات روانپزشکي با صرع از جمله اختلالات اضطرابي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اختلال وسواسي – جبري و ارزيابي حالت وسواسي به عنوان يک صفت در بيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي است.
روش بررسي: ۷۶ نفر از بيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي، ۷۴ نفر مبتلا به صرع منتشر و نيز۷۶  نفر به عنوان گروه كنترل که در عرض سه ماه (ابتداي تيرماه تا پايان شهريور ۱۳۸۸) به مرکز درماني تخصصي اعصاب و روان شيراز مراجعه کرده بودند، به طور تصادفي انتخاب شدند كه با استفاده از مقياس وسواسي – جبرييل – براون (Y-BOCS)، فرم کوتاه MMPI و مصاحبه باليني مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد مبتلايان به اختلال وسواسي – جبري در گروه صرع لوب گيجگاهي به طور معني داري بيشتر از صرع منتشر و کنترل بود(P<0.001) . همچنين ميانگين نمرات ضعف رواني در بيماران صرع لوب گيجگاهي به طور معني داري بيشتر از گروه صرع منتشر و كنترل بود(P<0.001) . بين نمره کل مقياس ييل – براون و نمره ضعف رواني در MMPI رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد(P<0.01) .
نتيجه گيري: بيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي بيشتر از افراد سالم و بيماران مبتلا به صرع منتشر، به اختلال وسواسي – جبري مبتلا مي شوند و همچنين حالت وسواسي در اين بيماران را مي توان به عنوان يک صفت شخصيتي در نظر گرفت. بنابراين مداخلات روانشناختي، علاوه بر درمان دارويي، جهت درمان اختلالات اضطرابي در بيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي لازم به نظر مي رسد.