مقاله بررسي ارتباط آسايش رواني با مشخصات فردي زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط آسايش رواني با مشخصات فردي زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسايش رواني
مقاله مشخصات فردي
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه، تعيين ارتباط آسايش رواني با مشخصات فردي زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به ۱۳۸۶ بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي است که بر روي ۱۷۵ نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که به روش نمونه گيري تصادفي طبق هاي انتخاب شدند، انجام گرفته است. روش گردآوري داده ها در اين پژوهش، مصاحبه و ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه هاي حاوي مشخصات دموگرافيک و آزمون آسايش رواني بود.
يافته ها: جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که اکثريت ۴۱-۵۰ سال (۳۷٫۷ درصد، ۶۶ نفر)، متاهل (۷۹٫۴ درصد، ۱۳۹ نفر)، تحصيلات زير ديپلم (۵۰٫۹ درصد، ۸۹ نفر)، خانه دار (۸۸ درصد، ۱۵۴ نفر)، تحصيلات همسرشان زير ديپلم (۵۶٫۱ درصد، ۷۸ نفر)، همسر داراي شغل آزاد (۳۷٫۴ درصد، ۵۲ نفر)، وضعيت اقتصادي متوسط و ضعيف بطور مساوي (۴۷٫۴ درصد، ۸۳ نفر)، برخوردار از مسکن شخصي (۶۰٫۶ درصد، ۱۰۶ نفر) بود. کمتر از نيمي از آنان (۴۴ درصد، ۷۷ نفر)، تحت همه درمان هاي ضد سرطان قرار گرفته بودند. همچنين يافته ها نشان داد که ۵۷٫۷ درصد (۱۰۱ نفر) زنان از آسايش رواني بالا، ۳۹٫۴ درصد (۶۹ نفر) متوسط و ۲٫۹ درصد (۵ نفر) از آسايش رواني پايين برخوردار بودند. همچنين بين آسايش رواني و وضعيت اقتصادي خود را خوب ارزيابي کرده و نيز زناني که همسرانشان کارمند بودند آسايش رواني بالاتري داشتند.
نتيجه گيري: خوشبختانه علي رغم اينکه سرطان پستان يک بيماري بدخيم و کشنده در بين زنان است، ولي نتايج اين تحقيق نشان. يعني زناني که وضعيت اقتصادي خود را خوب ارزيابي کرده و نيز زناني که همسرانشان کارمند بودند.
نتيجه گيري: خوشبختانه علي رغم اينکه سرطان پستان يک بيماري بدخيم و کشنده در بين زنان است، ولي نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که اکثريت زنان ايراني مبتلا به سرطان پستان از آسايش رواني بالايي برخوردار هستند که با وضعيت اقتصادي و اشتغال همسرشان ارتباط مستقيم دارد. يعني زناني که وضعيت اقتصادي خود را خوب ارزيابي کرده و نيز زناني که همسرانشان کارمند بودند آسايش رواني بالاتري داشتند.