مقاله بررسي ارتباط ابعاد توانمندسازي روان شناختي با خلاقيت کارکنان با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره (مورد مطالعه: شرکتهاي خدمات فني و مهندسي تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ابعاد توانمندسازي روان شناختي با خلاقيت کارکنان با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره (مورد مطالعه: شرکتهاي خدمات فني و مهندسي تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي روان شناختي
مقاله خلاقيت
مقاله خدمات فني و مهندسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي صدقياني جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط ابعاد توانمندسازي روانشناختي با خلاقيت کارکنان صورت گرفته است. اين تحقيق بر مبناي اهداف و ماهيت تحقيق از نوع تحقيق توصيفي، برمبناي روش جمع آوري داده ها از نوع پيمايشي و به لحاظ روش تحليل داده از نوع مطالعات همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شرکتهاي خدمات فني و مهندسي تهران مي باشند که با استفاده از روش نمونه گيري قضاوتي ۲۰۰ شرکت به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. داده هاي لازم در اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوري گرديد. جهت تحليل داده هاي تحقيق از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ابعاد توانمند سازي روانشناختي و خلاقيت کارکنان همبستگي قوي و مستقيمي وجود دارد. همچنين سهم متغيرها و ابعاد توانمند سازي روانشناختي در پيش بيني و تغييرات خلاقيت کارکنان حدود ۵۱ درصد مي باشد.