مقاله بررسي ارتباط اتو آنتي بادي (Anti-&#946 2GP1) با سندرم حاد کرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط اتو آنتي بادي (Anti-&#946 2GP1) با سندرم حاد کرونري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتو آنتي بادي
مقاله ايمونوگلوبين G
مقاله ايمونوگلوبين M
مقاله سندرم حاد کرونري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عارف
جناب آقای / سرکار خانم: بازوري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آترواسکلروزيس يک بيماري التهابي خودايمني مزمن است که همچنان به عنوان شايع ترين علت مرگ و مير در جهان شناخته مي شود. آترواسکلروز روي ديواره عروق اثر گذاشته و منجر به بيماري هاي عروق کرونر قلب مي شود. مطالعات اخير نشان مي دهند که پاسخ هاي ايمني از جمله اتو آنتي بادي ها در بيماريزايي آترواسکلروزيس دخالت مي کنند. اين مطالعه با هدف ارزيابي ارتباط بين سندرم حاد کرونري با سطح سرمي اتوآنتي بادي Anti- b2GP1 انجام شد.
روش بررسي: بررسي از نوع موردي ـ شاهدي بود که در دو گروه و در مجموع بر روي ۱۷۹ شرکت کننده، شامل ۱۰۰ فرد مبتلا به سندرم حاد کرونري و ۷۹ فرد سالم انجام شد. براي تمام افراد بيمار و سالم داوطلب پرسشنامه اي تکميل گرديد. نمونه خون تهيه و سرم تا زمان انجام آزمايش در دماي -۲۰oC نگهداري شد و با روش اليزا ميزان اتوآنتي باديAnti- b2GP1  در سرم گروه هاي مورد بررسي، براي هر کدام از کلاس هاي IgM و IgG بطور مجزا اندازه گيري شد. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري t و آزمون دقيق فيشر تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج در سرم ۶/۶۸% بيماران و ۱/۴۸% افراد سالم آنتي بادي از کلاسIgG  عليه b2GP1 وجود داشت (P<0.01). در سرم ۴۳% بيماران و ۵/۲% از افراد سالم آنتي بادي از کلاس IgM عليه b2GP1 وجود داشت. نتايج اين بررسي همچنين نشان داد که در سرم %۵۰٫۰از زنان بيمار و ۲/۷۳% از مردان بيمار (P<0.01) و از سوي ديگردر سرم ۵/۴۸% از زنان سالم و ۸/۴۷% از مردان سالم، آنتي بادي از کلاسIgG  عليه b2GPI وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان داد که بين سطح سرمي آنتي بادي عليه b2GP1 از کلاس IgG با سندرم حاد کرونري در بيماران ارتباط وجود دارد و احتمالاً آنتي بادي هاي ضد b2GPI از کلاس  IgGدر روند ايجاد ضايعات عروقي منجر به سندرم حاد کرونري مي توانند نقش داشته باشند.