مقاله بررسي ارتباط احتمالي بين زخم معده و آريتمي هاي قلبي در اسب عرب و اسبچه خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط احتمالي بين زخم معده و آريتمي هاي قلبي در اسب عرب و اسبچه خزر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسبچه خزر
مقاله اسب عرب
مقاله اسب
مقاله آريتمي
مقاله زخم معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخبردزفولي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري دامون
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادعليان محمدقلي
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي حسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: لطف اله زاده صمد
جناب آقای / سرکار خانم: راه چمني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زخم معده يكي از بيماري هاي شايع در ميان اسبان مسابقه و كره اسبان مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي حضور آريتمي قلبي در اسبان مبتلا به زخم معده و ارتباط احتمالي بين اين دو عارضه بود. جهت بررسي وضعيت فعاليت قلبي و مشخصات الكتروكارديوگرافي در اسب هاي عرب و اسبچه خزر مبتلا به زخم معده، تعداد ۱۳ راس اسبچه خزر و ۸ راس اسب عرب مورد مطالعه قرار گرفت. در ۱۳ راس (۶۲ درصد) اسب هاي مورد مطالعه زخم معده مشاهده شد. در ۱۲ راس (۵۷ درصد) آريتمي قلبي تشخيص داده شد و در ۹ راس (۴۳ درصد) ريتم فعاليت قلبي منظم و طبيعي بودانواع آريتمي هاي قلبي عبارت بودند از: تاكيكاردي سينوسي، آريتمي سينوسي، براديكاردي سينوسي، بلوك درجه ۲ دهليزي – بطني و بلوك سينوسي – دهليزي. رابطه معني داري بين وقوع زخم معده و بروز آريتمي و همچنين وقوع زخم معده و هر يك از آريتمي هاي ذكر شده مشاهده نگرديد. مقادير سرمي الكتروليت ها (كلسيم، منيزيم، فسفر، سديم، پتاسيم) در همه اسب هاي مورد مطالعه نيز در محدوده طبيعي قرار داشته و ارتباط معني داري با بروز آريتمي قلبي و رخداد زخم معده نشان نداد. با اين كه ارتباط معني داري بين وجود زخم معده و آريتمي هاي قلبي وجود نداشت ولي بروز بيشتر برخي از انواع آريتمي هاي قلبي در اسب هاي مبتلا به زخم معده قابل تامل است.