مقاله بررسي ارتباط احساس پيوستگي و تيپ شخصيتي D با تندرستي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط احساس پيوستگي و تيپ شخصيتي D با تندرستي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس پيوستگي
مقاله بيماري عروق كرونري
مقاله تندرستي
مقاله تيپ شخصيتي D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد زيادي در مورد اهميت عوامل روان شناختي در سبب شناسي و تشديد بيماري هاي عروق كرونري وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط احساس پيوستگي و تيپ شخصيتي D با تندرستي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري بود.
روش کار: نمونه مطالعه همبستگي حاضر شامل ۶۰ بيمار کرونري است که از ميان بيماراني که به درمانگاه تخصصي قلب و عروق بيمارستان حشمت شهر رشت در تابستان سال ۱۳۸۷ مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس تيپ شخصيتي D، مقياس احساس پيوستگي و پرسش نامه تندرستي استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري تحليل شدند.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که احساس پيوستگي (r=0.22) و تيپ شخصيتي(r=-0.62) D  با تندرستي افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري رابطه معني داري دارند (P<0.01). بر اساس نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري تنها مولفه عاطفه منفي تيپ شخصيتي D، تندرستي افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري را پيش بيني مي کند.
نتيجه گيري: سطح بالاي مولفه عاطفه منفي، تندرستي افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري را کاهش مي دهد.