مقاله بررسي ارتباط استرس و بهره وري دانشكاران در مجتمع مس سرچشمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط استرس و بهره وري دانشكاران در مجتمع مس سرچشمه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله بهره وري دانشکاران
مقاله مس سرچشمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: افرازه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاهي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: استرس بر اثر تراكم و پيچيدگي كاري بالا و الزام به ساعت هاي كار طولاني ايجاد مي گردد. استرس در بين دانشكاران بيشتر است چرا كه ماهيت كار دانشي مبتني بر پيچيدگي و تمركز بالا است، از طرفي چالش هزاره سوم بهره وري دانشكاران مي باشد. لذا هدف انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين استرس و بهره وري دانشكاران در شركت مس سرچشمه انتخاب شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي ۱۲۰ نفر از دانشكاران مس سرچشمه مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي اين مطالعه از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه هاي سنجش عملكرد، سنجش استرس و سنجش بهره وري دانشكاران استخراج گرديد.
يافته ها: گروه برنامه نويسان كامپيوتر بيشترين ميزان بهره وري دانشكاران و رضايت شغلي را دارد، و ميزان استرس در اين گروه در وضعيت مطلوب تري قرار دارد. استرس در سطح اطمينان ۹۵ درصد و دو عامل وفاداري و رضايت شغلي در سطح اطمينان ۹۰ درصد با بهره وري دانشكاران در ارتباط هستند. رضايت شغلي بيشترين تاثير را بر بهره وري دانشكاران دارد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اثرات زيان بار استرس تنها در مبتلا كردن افراد به مرضهاي روحي و جسمي نيست. بلكه تاثير بسيار بر بهره وري مديران و دانشكاران دارد. براي مقابله با آن، نياز به برنامه ريزي مناسب پيشگيرانه در اين زمينه است كه بايد در برنامه ريزي سالانه شركت مورد توجه قرار گيرد