مقاله بررسي ارتباط اضافه بار آهن كبد و قلب در بيماران تالاسمي ماژور تحت تزريق هاي مكرر خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۷۱ تا ۵۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط اضافه بار آهن كبد و قلب در بيماران تالاسمي ماژور تحت تزريق هاي مكرر خون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه بار آهن قلب
مقاله اضافه بار آهن کبد
مقاله تالاسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: راد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: آزرم طالب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسي اضافه بار آهن کبد و قلب توسط تکنیک MRIT2 و سطح فریتین سرم و نیز بررسي ارتباط بین آن ها در بیماران تالاسمي ماژور گردید.
روش ها: در این مطالعه مقطعي، تعداد ۱۷۰ بیمار تالاسمي ماژور مراجعه کننده به پخش تالاسمي بیمارستان سیدالشهدا (س) شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸ مورد بررسي قرار گرفتند. بعد از انتخاب بیماران، اضافه بار آهن کبد و قلب توسط تکنیک MRIT2 در همه بیماران ارزیابي گردید.
بافته ها: از ۱۷۰ بیمار بتا تالاسمي مورد مطالعه، ۹۰ نفر ( ۵۲٫۹درصد) را مردان و ۸۰ نفر ( ۴۷٫۱درصد) را زنان تشکیل دادند. میانگین سني بیماران ۶٫۲±۲۰٫۶ سال بود. میانگین اضافه بار آهن قلب ۱۴٫۷±۲۲٫۷، اضافه بار آهن کبد ۲٫۴±۳٫۲، سطح فریتین سرم ۱۵۵۴±۲۳۱۰ و کسر تخلیه بطن چپ ۷٫۷±۶۰٫۵ به دست آمد. مقدار ضریب همبستگي Pearson ارتباط معني دار مستقیمي بین اضافه بار آهن کبد و قلب نشان دادP<0.001) ؛.(r=0.29  بین سطح فریتین سرم و اضافه بارآهن کبد (p<0.006؛r=-0.21 ) ارتباط معکوس و ضعیفي وجود داشت.
نتیجه گیري: مقدار آهن رسوب یافته قلب را مي توان با استفاده از T2 قلب تعیین کرد که مهم ترین فاکتور براي پیش بیني نیاز به درمان نارسایي بطني مي باشد. یافته هاي مطالعه حاضر دلالت بر وجود ارتباط معني دار آماري بین اضافه بار آهن و کبد و اضافه بار آهن قلب در بیماران مبتلا به تالاسمي ماژور دارد.