مقاله بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي و ميزان استرس دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي زينب (س) شرق گيلان در سال ۸۷-۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي و ميزان استرس دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي زينب (س) شرق گيلان در سال ۸۷-۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله دانشجويان
مقاله اعتقادات مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقانع پرند
جناب آقای / سرکار خانم: شريف آذر ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: زائرثابت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تنيدگي يا استرس به مجموع واکنشهاي جسمي و رواني اطلاق مي گردد که مي تواند سبب بر هم زدن و اختلال در تعادل افراد گردد و عوامل تنش زا موجب تخريب و آسيب به پيکره نيازهاي اساسي مي شوند و در رشد و تکامل و بازدهي انسان مداخله و او را از حالت تعادل خارج مي کنند. ورود به دانشگاه رويداد بسيار حساسي در زندگي نيروهاي فعال و کارآمد هرکشور به شمار مي رود، که غالبا با تغييرات زيادي در روابط فردي و اجتماعي آنها همراه مي باشد. برخي از دانشجويان به سرعت خود را با شرايط جديد انطباق داده و با انعطاف پذيري مناسب تغييرات بوجود آمده را پذيرفته و با حفظ سلامت روان خود موفقيتهاي لازم تحصيلي را کسب مي کنند. ليکن برخي ديگر قادر به سازگاري مناسب نبوده و اين عدم تطابق روي عملکرد و بازدهي آنان تاثير منفي مي گذارد عکس العمل افراد نسبت به کليه عوامل تنش زا به مقدار زيادي تحت تاثير عوامل فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و تجارب قبلي فرد قرار دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبي و ميزان استرس دانشجويان انجام گرفته است.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي – همبستگي مي باشد به منظور تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبي و سطح استرس دانشجويان در دانشکده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) شرق گيلان انجام شده است. نمونه ها شامل کليه دانشجويان ترم دوم رشته هاي تحصيلي پرستاري، علوم آزمايشگاهي و راديولوژي (۵۲نفر) که ساکن خوابگاه بودند. ابزار تحقيق شامل ۲ پرسشنامه بود که يک پرسشنامه مربوط به سنجش اعتقادات مذهبي (پرسشنامه (senta clara و پرسشنامه ديگر (پرسشنامه تست استرس (storch مي باشد. پرسشنامه ها توسط خود دانشجويان تکميل گرديدند.
نتايج: يافته هاي پژوهشي نشان داد که (۸۷٫۹%) از واحدهاي مورد پژوهش داراي سطح اعتقادات بالا و (۵۶٫۳%) از آنها داراي سطح استرس متوسطي بوده اند. ارتباط بين اعتقادات مذهبي و سطح استرس با استفاده ازآزمون آماري کاي دو محاسبه گرديد که ارتباط معني دارآماري را نشان داد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش که بيانگر ارتباط معني دار و معکوس بين ميزان استرس و اعتقادات مذهبي دانشجويان است، مي تواند راهنمايي جهت برنامه ريزان و مسوولين آموزشي دانشگاهها باشد تا در واحدهاي درسي دانشجويان در مورد اهميت اعتقادات مذهبي و نقش آن در زندگي و کاهش استرس تاکيد بيشتري به عمل آورند.