مقاله بررسي ارتباط الگوهاي استعمال دخانيات دانش آموزان و مواجهه آنان با استعمال دخانيات معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۹۸ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط الگوهاي استعمال دخانيات دانش آموزان و مواجهه آنان با استعمال دخانيات معلمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلمان
مقاله دخانيات
مقاله مدرسه
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري كوزه گراني غزال
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدفر كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي شيراز اميرسها
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به نظر مي رسد تاييد و همراهي اطرافيان از عوامل افزاينده احتمال مصرف دخانيات در دانش آموزان و جوانان است. مطالعه حاضر به بررسي ارتباط الگوي مصرف سيگار بين دانش آموزان و معلمانشان با تعديل مخدوش کننده ها مي پردازد.
روش بررسي: از دانش آموزان کلاس هاي سوم دبيرستان هاي تهران خواسته شد تا پرسشنامه ۲۱ سوالي دموگرافيک و عادات مصرف دخانيات را تکميل نمايند. الگوي مصرف دخانيات در دو جنس و نسبت استعمال دخانيات اطرافيان در گروه هاي سيگاري و غيرسيگاري مورد مقايسه قرار گرفتند. بعلاوه، دانش آموزان سيگاري و غيرسيگاري که مواجهه با معلمان سيگاري داشتند با هم مقايسه شدند. پس از تعديل مخدوشگرها، مصرف سيگار معلمان با مدل رگرسيون لجستيک ارزيابي شد و نسبت هاي شانس تعديل شده برآورد گرديد.
نتايج: تعداد ۴۵۹۱ دانش آموز ۱۷-۱۹ ساله پسر (۲۰۹۲ نفر، ۶/۴۵%) و دختر در طرح شرکت کردند (ميانگين سني ۵۹/۰±۵۳/۱۷ سال). ۲۵۰ پسر (۱/۱۲%) و ۱۳۱ دختر (۳/۵%) استعمال دخانيات داشتند (P=0.001). نسبت دانش آموزان سيگاري و غيرسيگاري که شاهد استعمال سيگار معلمانشان در داخل مدرسه بودند به ترتيب %۵۵٫۷ (۲۰۹ نفر) و ۳/۲۹% (۱۱۹۱ نفر) برآورد شد (P=0.001). در بين شاهدان استعمال سيگار معلمان در خارج از ساختمان مدرسه، ۲۲۰ نفر سيگاري (۷/۵۸%) و ۱۲۰۵ نفر غيرسيگاري (۲/۲۹%) بودند. با تعديل متغيرها مشخص گرديد که استعمال دخانيات بالغين جوان همبستگي معناداري با مشاهده مصرف سيگار معلمان در محوطه غيرداخلي مدرسه و مصرف سيگار دوستان نزديک دارد.
نتيجه گيري: استعمال دخانيات معلمان در ساعات مدرسه و نيز مصرف سيگار توسط دوستان نزديک، دو مولفه مهمي اند که در طرح هاي ايجاد مدرسه عاري از دخانيات و مبارزه با دخانيات در قشر جوان جامعه بايد لحاظ گردند.