مقاله بررسي ارتباط برخي گونه هاي شاخص مرتعي با عوامل محيطي (مطالعه موردي: بخشي از مراتع طالقان مياني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط برخي گونه هاي شاخص مرتعي با عوامل محيطي (مطالعه موردي: بخشي از مراتع طالقان مياني)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه هاي شاخص مرتعي
مقاله عوامل محيطي
مقاله تحليل چندمتغيره
مقاله مراتع طالقان مياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي پور الهه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي روابط پوشش گياهي با عوامل محيطي و تعيين مهمترين عامل يا عوامل موثر در پراکنش پوشش گياهي است. براي اين منظور بعد از بازديد مقدماتي، منطقه مورد مطالعه انتخاب و در ناحيه معرف هر تيپ نمونه برداري به روش تصادفي – سيستماتيک در امتداد ترانسکت انجام شد. اندازه پلات هاي نمونه برداري به روش حداقل سطح و تعداد آنها با توجه به تغييرات پوشش گياهي منطقه تعيين شد. در هر منطقه نمونه برداري اطلاعات ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب ثبت شد. همچنين در ابتدا و انتهاي هر ترانسکت يک پروفيل حفر و با توجه به عمق ريشه دواني گونه هاي گياهي موجود در منطقه مورد مطالعه از عمق ۳۰-۰ سانتي متري نمونه خاک برداشت شد و خصوصيات بافت، درصد آهک، ماده آلي، اسيديته، هدايت الکتريکي، نيتروژن، فسفر و پتاسيم آنها اندازه گيري شد. سپس به منظور بررسي رابطه بين عوامل محيطي و پراکنش تيپ هاي گياهي از تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) استفاده شد. نتايج نشان مي دهد بين پراکنش پوشش گياهي و عوامل محيطي رابطه وجود دارد و از بين عوامل مورد بررسي شيب، ارتفاع از سطح دريا، بافت، عمق، فسفر و ازت خاک بيشترين تاثير را بر پراکنش گونه اي دارند.