مقاله بررسي ارتباط بيان هسته اي و سيتوپلاسمي پروتئين Hsp70 و پروتئين p53 در نمونه هاي سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بيان هسته اي و سيتوپلاسمي پروتئين Hsp70 و پروتئين p53 در نمونه هاي سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله P53
مقاله Hsp70

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورزاده ساره
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ايران
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: Hsp70 چپروني است كه به P53 متصل شده و مي تواند محل تجمع و موقعيت قرارگيري آن را در سلول كنترل نمايد. تجمع هسته اي P53 با نتايج ضعيف كلينيكي و پيش آگهي پايين در سرطان همراه است. هدف از انجام اين تحقيق تعيين ارتباط احتمالي بين بروز Hsp70 در هسته يا سيتوپلاسم سلول هاي سرطاني و تجمعP53  در هسته سلول هاي سرطان پستان و ارتباط اين دو ماركر با ساير فاكتورهاي كلينيكي و پاتولوژيكي تومور بود.
روش بررسي: با استفاده از تكنيک ايمنوهيستوشيمي بروز P53 هسته اي و Hsp70 هسته اي و سيتوپلاسمي در ۴۷ نمونه سرطاني پستان جمع آوري شده از بخش آسيب شناسي بيمارستان شفا شهرستان اهواز (۱۳۸۵-۱۳۸۶)، مورد بررسي قرار گرفت. برش هاي پارافيني با آنتي باديP53 (N1581, Dako) و آنتي باديHsp70 (ab47454, abcam) رنگ آميزي گرديد. Hsp70بر اساس تجمع هسته اي و سيتوپلاسمي و P53 بر اساس تجمع هسته اي مورد ارزيابي آماري قرار گرفتند.
يافته ها: بين تجمع سيتوپلاسمي و هسته اي Hsp70 و تجمع هسته اي P53 ارتباط آماري معناداري مشاهده نشد. ارتباط آماري معناداري بين بروز هسته اي Hsp70و P53 و فاکتورهاي کلينيکوپاتولوژي تومور پستان وجود نداشت. همبستگي متوسطي (P=0.001) بين درصد تجمع سيتوپلاسمي و هسته اي Hsp70 مشاهده گرديد. بين بيان سيتوپلاسمي Hsp70 و درجه بافتي تومور ارتباط معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: بين تجمع هسته اي P53 با سطح سيتوپلاسمي و هسته اي Hsp70 در سرطان پستان ارتباطي وجود ندارد. اما بين سطح  Hsp70 هسته اي و سيتوپلاسمي مرتبط بوده و به گريدهيستولوژيکي تومور پستان بستگي دارد.