مقاله بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس، خودکارآمدي، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمايي پستان در رابطين بهداشتي زرنديه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس، خودکارآمدي، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمايي پستان در رابطين بهداشتي زرنديه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد به نفس
مقاله خودکارآمدي
مقاله منافع درک شده
مقاله موانع درک شده
مقاله خودآزمايي پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از سرطان ها توسط خود زنان در هنگام خودآزمايي تشخيص داده مي شوند. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين اعتماد به نفس، خودکارآمدي، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمايي پستان در رابطين بهداشتي زرنديه انجام شده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي – تحليلي است که بر روي ۱۰۶ رابط بهداشتي شهرستان زرنديه انجام شده است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه چندقسمتي شامل اطلاعات جمعيتي، سازه هاي اعتمادبه نفس، منافع و موانع درک شده، همچنين سوالات عملکرد خودآزمايي پستان بوده است و داده ها با نرم افزار spss تجزيه و تحليل شده اند.
يافته ها: %۱۹ از نمونه ها خودآزمايي پستان را انجام مي دادند. به طور متوسط %۴۶ از نمونه ها نمره قابل اکتساب منافع درک شده را به دست آوردند و %۸۳ از آن ها موانع پيش بيني شده در راه انجام خودآزمايي را درک کرده بودند و ترس از پيداکردن غده بيشترين مانع انجام خودآزمايي بود. در اين مطالعه مشخص شد که سن، سطح تحصيلات، طول مدت همکاري با مرکز بهداشت، منافع و موانع درک شده، اعتماد به نفس و خودکارآمدي در مجموع %۳۸٫۵ درصد از پراکندگي مشاهده شده در رفتار خودآزمايي را توضيح مي دهند که در بين اين متغيرها اثر موانع درک شده و اعتماد به نفس براي انجام خودآزمايي بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه رابطه بين اعتماد به نفس و منافع و موانع درک شده با انجام خودآزمايي پستان را تاييد مي کند.