مقاله بررسي ارتباط بين افزايش وزن دوران بارداري و شيوع عفونت ادراري در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه هاي دولتي شهرستان لارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين افزايش وزن دوران بارداري و شيوع عفونت ادراري در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه هاي دولتي شهرستان لارستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت هاي ادراري
مقاله بارداري
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه چاقي يکي از معضلات بهداشتي و عامل خطر براي بروز بسياري از بيماري ها است. جنس مونث در هر سني به جز دوران نوزادي بيشتر از جنس مذکر در خطر عفونت ادراري است. هدف از اين پژوهش ارزيابي رابطه بين افزايش وزن غير مجاز و عفونت ادراري مستقل از ديابت بارداري بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت مقطعي – توصيفي بر روي ۲۰۰ بيمار باردار مبتلا به عفونت ادراري مراجعه کننده به درمانگاه هاي دولتي شهر لار پس از تکميل پرسش نامه و تقسيم بندي شاخص توده بدني (
(BMI در سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ انجام شد. در سه ماهه سوم (هفته هاي ۳۸-۳۶ حاملگي) از همه نمونه ها مجددا کشت ادرار به عمل آمد.
يافته ها: ميزان فراواني شيوع افزايش وزن غيرمجاز در تمامي بيماران مورد پژوهش
%۴۳ محاسبه شد شيوع عفونت ادراري در گروه هايي با BMI 22، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ به ترتيب ، ، ، و %۱۰ بود. شيوع عفونت ادراري در ميان افراد داراي افزايش وزن بيش از حد مجاز بودند به ترتيب %۱۲٫۵، %۱۱، %۱۶،%۱۲٫۵ و %۱۲٫۵ شناسايي شد. شيوع عفونت ادراري در گروه هاي BMI 27، ۲۸ و ۲۹ به ترتيب %۱۲٫۵، %۳۰ و %۳۹ بود. اما شيوع عفونت ادراري در BMI، ۳۰ و ۳۱ به ترتيب %۵۰ و %۶۰ بود که قابل مقايسه با شيوع عفونت ادراري در ميان افرادي که داراي افزايش وزن بيش از حد مجاز مي باشد. نتايج نشان داد که شيوع عفونت ادراري به ويژه در افراد داراي مقادير بالاتر BMI با افزايش وزن دوران بارداري ارتباط معني داري دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که افزايش وزن غير مجاز بارداري مي تواند بعنوان يک عامل پيشگويي کننده در افزايش احتمال ابتلا به عفونت هاي ادراري در زنان سالم مورد توجه قرار گيرد.