مقاله بررسي ارتباط بين افسردگي با سابقه خودزني و برخي متعيرهاي جمعيت شناختي در سربازان مراجعه کننده سرپايي به يک کلينيک نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين افسردگي با سابقه خودزني و برخي متعيرهاي جمعيت شناختي در سربازان مراجعه کننده سرپايي به يک کلينيک نظامي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتش
مقاله افسردگي
مقاله تهران
مقاله خودزني
مقاله سرباز
مقاله نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جباري موروئي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صغيري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پژوهش ها و مقالاتي که در حال حاضر منتشر شده اند حاکي از رشد فزاينده مطالعات در خصوص افسردگي در ميان اقشار مختلف جامعه است. اما تعداد اندکي از پژوهشگران به ارزيابي سلامت روان در سربازان پرداخته اند. اين مطالعه با استفاده از يک مقياس خود گزارش دهي به بررسي افسردگي در سربازاني پرداخته است که به خاطر مشکلات جسماني به يک بهداري نظامي مراجعه کرده اند.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي مقطعي تعداد ۳۰۱ سرباز مشغول به خدمت در ارتش که به يکي از بهداريهاي سرپايي نظامي تهران در سال ۸۶-۱۳۸۵ مراجعه کرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. ويرايش فارسي پرسش نامه بکBDI-22) ) جهت مشخص کردن درجه افسردگي نمونه ها و تعيين ارتباط احتمالي برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي با آن مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه با بيماران جهت تشخيص خودزني توسط يک پزشک انجام شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS (ويرايش ۱۲) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از ۳۰۱ سرباز مورد پژوهش (با ميانگين سني ۰٫۰۲±۲۱٫۴۹) ۳۱٫۹% سالم و ۶٫۶ افسردگي شديد داشتند. بين افسردگي و خود زني ارتباط معني دار آماري ديده نشد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: تعداد زيادي از سربازان، مبتلا به مشکلات رواني تشخيص داده نشده از جمله افسردگي ميباشند. به نظر ميرسد مداخلات در خصوص کاهش افسردگي و مشکلات عاطفي در ميان سربازان ضروري باشد.