مقاله بررسي ارتباط بين تعداد ضربانات قلب و سطح سرمي بيلي روبين در بيماران ايکتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين تعداد ضربانات قلب و سطح سرمي بيلي روبين در بيماران ايکتريک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برادي کاردي
مقاله ايکتر
مقاله بيلي روبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداشي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوچي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بايرام زاده الينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زردي يک يافته نسبتا شايع در طب است که مي تواند علل مختلف و متعددي داشته باشد. جنبه مشترک بسياري از اين وضعيت ها افزايش سطح سرمي بيلي روبين مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين ضربان قلب و سطح بيلي روبين سرم در بيماران ايکتريک است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي – تحليلي ۱۲۹ بيمار ايکتريک در مدت ۱۸ ماه بررسي شدند و تعداد ضربان قلب و سطح سرمي بيلي روبين نيز در تمام بيماران تعيين گرديد. بيماران بر اساس سن به سه گروه تقسيم شدند که شامل: زير ۴۰ سال (و بالاي ۱۲ سال)، بالاي ۴۰ سال و نوزادان (به عنوان گروه مرجع)، رابطه بين ضربان قلب و سطح سرمي بيلي روبين بررسي گرديد.
يافته ها: همبستگي منفي بين سطح سرمي بيلي روبين توتال و ضربان قلب در گروه بالغين و نوزادان وجود داشت، با اين حال اين وضعيت در گروه ۴۰ ساله و بالاتر مشاهده نگرديد. سطح سرمي بيلي روبين توتال به طور معني داري بين گروه با و بدون برادي کاردي تفاوت نداشت.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه ما وقوع برادي کاردي در بيماران دچار ايکتر و به ويژه افراد مسن و داراي وضعيت هاي پيچيده همواره بايستي در نظر گرفته شود. جهت تعيين مقاطع برش بهتر و دقيقتر سطح سرمي بيلي روبين، انجام مطالعات بعدي با حجم نمونه بيشتر توصيه ميگردد.