مقاله بررسي ارتباط بين تغييرات سهم بازار با ارزش گذاري عايدات و فرصت هاي رشد آتي شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين تغييرات سهم بازار با ارزش گذاري عايدات و فرصت هاي رشد آتي شركت ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات سهم بازار
مقاله مربوط بودن ارزش
مقاله ضريب واکنش سود
مقاله فرصت هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي زاد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در سرتاسر جهان شركت ها در عرصه رقابت براي به دست آوردن سهم بازار، تلاش مي كنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزايش دهند. اين پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۶۸ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تلاش مي نمايد تا به بررسي ارتباط بين تغييرات سهم بازار با ارزش گذاري عايدات و فرصت هاي رشد آتي بپردازد. اين اطلاعات از صورت هاي مالي موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي هم چون نرم افزار تدبير پرداز استخراج شده اند. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از تكنيك هاي آماري رگرسيون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ايجاد دو معيار سنجش براي تغييرات سهم بازار (تغيير در سهم بازار شركت در فاصله بين دوره جاري و گذشته، روند تغييرات سهم بازار در طي سه دوره) به بررسي نقش اين دو معيار در رابطه ي بين عملكرد جاري و عملكرد آتي پرداخته شد. نتايج بازگوكننده ي اين بود كه رابطه بين عملكرد جاري و آتي به طور معناداري وابسته به تغييرات سهم بازار بوده و اين رابطه تا سه سال آينده تداوم مي يابد. هم چنين به منظور ارزيابي تاثير تغييرات سهم بازار بر عملكرد جاري از دو مدل بازده پيش بيني نشده و قيمت استفاده شد كه نتايج بازگوكننده اين بود كه مربوط بودن سودهاي جاري با ارزش، با رشد در سهم بازار افزايش مي يابد. اما بين معيارهاي سنجش تغييرات سهم بازار و فرصت هاي رشد رابطه معناداري مشاهده نشد.