مقاله بررسي ارتباط بين ذهن‌ آگاهي و عملکردهاي اجرايي در جانبازان نابينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين ذهن‌ آگاهي و عملکردهاي اجرايي در جانبازان نابينا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابينايي
مقاله کارکردهاي اجرايي شناختي
مقاله ذهن‌ آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين ذهن ‌آگاهي و کارکردهاي اجرايي شناختي در جانبازان نابينا است.
مواد و روش ‌ها: اين مطالعه در ۹۳ جانباز نابيناي دو چشم انجام‌ شد. جهت ارزيابي کارکردهاي اجرايي شناختي از آزمون رفتاري دکس و براي ارزيابي ذهن ‌آگاهي نيز از مقياس ذهن‌ آگاهي براون و ريان استفاده ‌شد. تحليل آماري به وسيله آزمون پيرسون صورت ‌گرفت.
يافته ‌ها: يافته ها بين متغير ذهن آگاهي و کل آزمون عملکردهاي اجرايي رابطه معني ‌دار مثبت نشان‌ داد. در خرده آزمون ها رابطه بين ذهن ‌آگاهي و توانايي مهار و حافظه در سطح ۰٫۰۱ معني ‌دار شد و رابطه بين توجه و ذهن آگاهي نيز در سطح ۰٫۰۵ معني ‌دار شد. بين هدفمندي و بيش‌ فعالي با مقياس ذهن ‌آگاهي رابطه معني ‌داري نشان داده ‌نشد.
بحث و نتيجه ‌گيري: دليل همبستگي بين توانايي مهار، توجه و حافظه زيربناي مشترک ساختاري و عملکردي اين توانايي ‌ها با ذهن‌ آگاهي است. ذهن ‌آگاهي مي ‌تواند پيشگوي مناسبي براي شاخص هاي مذکور از کارکردهاي اجرايي شناختي باشد.