مقاله بررسي ارتباط بين سرسختي روانشناختي و خود تاب آوري با فرسودگي شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين سرسختي روانشناختي و خود تاب آوري با فرسودگي شغلي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله تاب آوري و سرسختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و خودتاب آوري با فرسودگي شغلي در کارکنان زندان هاي استان اردبيل بود. نمونه اين پژوهش شامل ۱۰۰ نفر كاركنان زندان هاي استان اردبيل بود که از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي سرسختي روانشناختي کوباسا، پرسشنامه تاب آوري کونور و ديويدسون (CD-RIS) و فرسودگي شغلي مسلش استفاده شده است. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين تاب آوري و سرسختي رابطه مستقيمي وجود دارد(r=0.409) . بين تاب آوري و تحليل عاطفي رابطه معکوس معناداري وجود دارد .(r=-0.386) بين تاب آوري و مسخ شخصيت رابطه معکوس و معناداري وجود دارد  .(r=-0.379)بين سرسختي وتحليل عاطفي رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .(r=-0.344) بين سرسختي و مسخ شخصيت رابطه معکوس معناداري وجود دارد  .(r=-0.438)بين تاب آوري و سرسختي با فقدان موفقيت فردي رابطه معناداري وجود ندارد ( .(r=0.083نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد که تاب آوري و سرسختي در پيش بيني فرسودگي شغلي كاركنان زندان هاي استان اردبيل سهم معناداري دارند. يعني متغيرهاي تاب آوري و سرسختي فرسودگي شغلي كاركنان زندان هاي استان اردبيل را پيش بيني مي کنند.