مقاله بررسي ارتباط بين سرمايه فکري و ارزش بازار و عملکرد مالي شرکت هاي غير مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۲۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين سرمايه فکري و ارزش بازار و عملکرد مالي شرکت هاي غير مالي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فکري
مقاله ارزش بازار به ارزش دفتري
مقاله عملکرد مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: معين الدين محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري شمسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين محدوديت ها و ضعف هاي موجود در سيستم حسابداري سنتي، عدم سنجش سرمايه فکري و لحاظ کردن آن در صورت هاي مالي شرکت هاست. به دليل اهميت موضوع سرمايه فکري و تمايل شرکت ها به سنجش و گزارش آن، اين مقاله به بررسي ارتباط بين سرمايه فکري،ارزش بازار و عملکرد مالي شرکتهاي غير مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۳ لغايت ۱۳۸۷ مي پردازد. نمونه پژوهش شامل ۶۰ شرکت است. براي آزمون فرضيه ها ابتدا اطلاعات لازم جمع آوري گرديده و ارزش سرمايه فکري شرکت ها بر اساس مدل پاليک محاسبه شده است. سپس ضرايب همبستگي پيرسون محاسبه و تحليل رگرسيوني انجام شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش نشان دهنده ارتباط معني دار بين سرمايه فکري و ارزش بازار و عملکرد مالي شرکت هاي غير مالي مي باشد.