مقاله بررسي ارتباط بين سطح سرمي روي، مس، منيزيم، آهن و کلسيم مادر و بند ناف با کم وزني هنگام تولد نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين سطح سرمي روي، مس، منيزيم، آهن و کلسيم مادر و بند ناف با کم وزني هنگام تولد نوزاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم وزني هنگام تولد
مقاله عناصر کمياب
مقاله بارداري
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي لويه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: افشار اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به شواهد مبني بر تاثير عناصر کمياب بر پيامد بارداري لازم دانستيم تا ارتباط اين عناصر را در خون مادر و نيز بندناف با وزن کم هنگام تولد نوزاد بسنجيم.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي – تحليلي روي ۳۴۴ مادر باردار که در بخش زايمان بيمارستان مريم و ولي عصر (عج) و اکبرآبادي زايمان نمودند و نوزادان آن ها انجام شد و غلظت سرمي آهن، روي، مس، منيزيم و کلسيم خون مادر و بند ناف اندازه گيري شد. اطلاعات جمع آوري شده با کمک نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۳ و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي (آزمون مربع کاي و رگرسيون لجستيک) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين سن مادران باردار ۲۷٫۰۲±۵٫۳ سال، مدت بارداري ۳۸٫۹±۱٫۳ هفته و تعداد وزن کم هنگام تولد ۱۳ نوزاد (۳٫۵ درصد) بود. ميزان کمبود عناصر در مادران: روي ۲۶٫۷ درصد، مس ۵۳٫۵ درصد، منيزيم ۷۲٫۴ درصد، آهن ۰٫۶ درصد و کلسيم ۴۹٫۴ درصد و در نوزادان: روي ۳٫۵ درصد، مس ۴۱٫۶ درصد، منيزيم ۶۷٫۴ درصد، آهن ۳٫۲ درصد و کلسيم ۲٫۳ درصد بود.
در آزمون مربع کاي بين کمبود کلسيم مادر در دو گروه با وزن کم هنگام تولد نوزاد ارتباط معني دار (P=0.011) و در رگرسيون لجستيک يک ارتباط معکوس معني دار بين سطح سرمي کلسيم مادر با وزن کم هنگام تولد (نسبت شانس: ۰٫۲۷، ۹۵ درصد محدوده اطمينان: ۰٫۷۷-۰٫۰۹) يافت شد.
نتيجه گيري: وزن کم هنگام تولد نوزاد در مادران با کمبود کلسيم بيشتر ديده مي شود و بقيه عناصر ارتباطي با وزن کم هنگام تولد نوزاد نشان نداد. توصيه مي شود مطالعات دقيق تر و وسيع تري در مورد آثار اين عناصر بر يکديگر در مادر و جنين و نيز اثر آن ها بر پيامد دوران بارداري و نوزادي انجام شود.