مقاله بررسي ارتباط بين سيمايه باليني و همبسته هاي جمعيتي آن در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام در سال ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين سيمايه باليني و همبسته هاي جمعيتي آن در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام در سال ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيمايه باليني
مقاله همبسته هاي جمعيتي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاد حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: كيخاوني ستار
جناب آقای / سرکار خانم: مامي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در آغاز هزاره سوم نهادهاي فراواني متولي حراست و گسترش بهداشت، پيشگيري و درمان آسيب هاي جسماني و رواني هستند. با وجود پيشرفت هاي نوين پزشکي و بهداشتي، افزايش اختلالات رواني يکي از نگراني هاي رايج حوزه سلامت است که اکثر مبتلايان به اين اختلالات را جوانان تشکيل مي دهند. اين تحقيق با هدف تعيين سيمايه باليني دانشجويان و ارتباط آن با همبسته هاي جمعيتي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي-تحليلي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بود که با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه مورگان حجم نمونه پژوهش تعيين و تعداد ۴۷۸ دانشجو با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسش نامه اي مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردي شامل ۶ ماده و پرسش نامه ۲۸ ماده اي سلامت عمومي بوده است.
يافته هاي پژوهش: ۴۳٫۳ درصد نمونه هاي مورد پژوهش نمره اي پايين تر از خط برش اکتساب کرده اند و به جهت سيمايه باليني سالم و ۵۶٫۷ درصد آنان نمره اي بالاتر از خط برش کسب کرده و مشکوک به ابتلا به اختلال رواني مي باشند. در ميان خرده مقياس ها بيشترين علامت مربوط به اضطراب و نشانگان جسماني در دانشجويان دختر و سپس به ترتيب افسردگي و اختلال در عملکرد اجتماعي گزارش شده است. مقايسه ميانگين نمرات سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري را نشان داد. همچنين بين دو جنس در خرده مقياس هاي B و A «نشانگان جسماني و اضطراب» تفاوت معني داري مشاهده شد و در خرده مقياس هاي D و C «اختلال در عملکرد اجتماعي و افسردگي» تفاوت معناداري مشاهده نشد. نتايج آزمون MANOVA در خرده مقياس هاي D و  Bو A بين دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي تفاوت معناداري نشان داد و در مقياس C تفاوت وجود نداشت. همچنين بين دو متغير جنسيت و سلامت رابطه معنادار وجود داشت ولي بين متغيرهاي سن، وضعيت تاهل، رشته تحصيلي، بومي و غير بومي بودن ارتباط معني داري مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: دانشجو محور دانشگاه و دانشگاه مصدر رشد و بالندگي است و دانشجويان زماني مي توانند در پيشبرد اهداف مدنظر موفق باشند که از سلامت عمومي لازم برخوردار باشند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بيش از نيمي از دانشجويان مورد پژوهش مشکوک به اختلالات رواني هستند. بدون ترديد گسترش و ترويج سلامت بر مفاهيم آموزشي استوار است، استراتژي هايي که افراد را توانمند سازد تا بر سلامت خويش و گسترش آن کنترل داشته باشند.