مقاله بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي، اقتصادي و عزت نفس سالمندان مقيم خانه سالمندان شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي، اقتصادي و عزت نفس سالمندان مقيم خانه سالمندان شهر رشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات دموگرافيك
مقاله عزت نفس
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهباززادگان بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربيع اله
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اديب معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به تاثير عزت نفس بر ارتقا سلامت سالمندان، توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر عزت نفس از اهميت بسياري برخوردار است.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين عوامل اجتماعي، اقتصادي مرتبط با عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت در سال ۱۳۸۷ به مرحله اجرا در آمد.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است که بر روي ۳۲ نفر از سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر رشت انجام شد. جهت سالمندان شرکت کننده واجد شرايط، پرسشنامه خصوصيات دموگرافيك و مقياس اندازه گيري عزت نفس رزنبرگ تکميل گرديد. همبستگي بين متغيرها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه ۱۵ تعيين گرديد.
نتايج: ميانگين سني افراد شرکت کننده در پژوهش ۸٫۳±۷۳٫۵ سال بود.۵۹٫۴  درصد افراد شرکت کننده سالمنداني بودند که همسرانشان را از دست داده بودند،  43.8درصد فاقد فرزند، ۸۷٫۵ درصد بيسواد و  12.5درصد از تحصيلات ابتدايي برخوردار بودند. ميانگين مدت اقامت آنها ۱۳۵۷ روز و ۳۷٫۲ درصد افراد کمتر از يک سال در خانه سالمندان اقامت داشتند. درآمد ۵۹٫۴ درصد افراد، از طريق فرزندان و اقوامشان تامين مي گرديد. ۸۴٫۴ درصد از شرکت کنندگان از ملاقاتهاي فاميلي برخوردار بودند. ۳۴٫۴ درصد افراد سابقه بيماري داشتند. همچنين همبستگي معني داري بين تعداد فرزندان، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات، شغل و تعداد مشاغل قبلي با جنسيت افراد، شغل با تحصيلات و مشاغل قبلي، وضعيت بازديد با ميزان تحصيلات و آخرين زمان بازديد وجود داشت. بين سن و ميزان عزت نفس هبستگي منفي و وضعيت اقتصادي سالمندان و ميزان عزت نفس نيز همبستگي مثبت معني دار آماري وجود داشت.
نتيجه‌گيري: وضعيت اقتصادي و اجتماعي سالمندان مقيم در آسايشگاه سالمندان تاثير معني داري بر عزت نفس آنها دارد.