مقاله بررسي ارتباط بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي تقسيم سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۱۰ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي تقسيم سود
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري
مقاله فرصت هاي سرمايه گذاري
مقاله خط مشي تقسيم سود
مقاله سود سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شورورزي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برومند راهبه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پناه جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ارتباط بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. واحدهاي انتفاعي و سازمانها همانند تمام پديده هاي ساخت بشر داراي چرخه عمر هستند. فرصتهاي سرمايه گذاري در طي مراحل مختلف داراي چرخه عمر متفاوت هستند و شرکتي که از انعطاف پذيري بالايي جهت استفاده از اين فرصتها برخوردار باشد چشم انداز روشني از آينده آن متصور است و از جمله خط مشي هاي موثر در ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري کاربرد سياستهاي تقسيم سود مناسب مي باشد. پرسش اساسي در پژوهش حاضر اين است که فرصتهاي سرمايه گذاري بر روي سياستهاي تقسيم سود تاثير دارد يا خير؟ که اين پرسش منجر به تدوين فرضيه اي به همين مضمون گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي آزمون فرضيه از روش هاي ضريب همبستگي و آزمون رگرسيون خطي براي ۷۱ شرکت نمونه در طي يک دوره ۶ ساله (۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷) با استفاده از نرم افزارspss استفاده شده است. علاوه بر آن فرضيه مذکور در بين صنايع مختلف نيز مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که در حالت کلي بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي تقسيم سود ارتباط مستقيمي وجود دارد و همچنين بررسي صنايع مويد اين نکته بود که در صنايع خودرو و ساخت قطعات، سيمان و کاشي بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي تقسيم سود ارتباط مستقيمي وجود دارد.