مقاله بررسي ارتباط بين فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانه هاي لبني و صنايع غذايي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانه هاي لبني و صنايع غذايي مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري پرفشاري خون
مقاله مواجهه شغلي
مقاله مواجهه با سرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي سيده نگار
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنوزادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فال سليمان هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماريهاي قلبي- عروقي و حوادث عروقي مغز از علل شايع مرگ و مير در جهان معاصر است، ريسك فاكتورهايي براي ايجاد هر يك شناخته شده ليكن مواجهات شغلي بحث جديدي در سال هاي اخير بوده است و يكي از اينها مواجهه با سرما مي باشد. هدف كلي مطالعه تعيين ارتباط بين مقدار فشار خون و مواجهه شغلي با سرما در کارگران کارخانه هاي صنايع غذايي و لبني بود.
روش کار: يك مطالعه توصيفي مقطعي بر ۳۶۵ نفر از کارگران کارخانه هاي صنايع غذايي و لبني مشهد در سال ۱۳۸۷ با استفاده از اندازه گيري فشار خون و دماي بدن و تكميل چك ليست انجام شد و اطلاعات توسط SPSS و آزمون تي و آناليز رگرسيون با سطح معني داري p<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين فشار خون سيستوليك در دو گروه مواجهه و غير مواجهه به ترتيب ۱۱۹٫۳۴ و ۱۱۸٫۰۶ ميلي متر جيوه با p=0.196، ميانگين فشار خون دياستوليك در دو گروه مواجهه و غير مواجهه به ترتيب ۷۸٫۶۶ و  77.19ميلي متر جيوه با  p=0.03و ميانگين دماي بدن در دو گروه مواجهه و غير مواجهه به ترتيب ۳۶٫۹۹ و ۳۷٫۰۰ درجه سانتيگراد با p=0.079 به دست آمد. اختلاف ميانگين مقادير کلسترول HDL و مصرف نمك در بين دو گروه با p=0.000 معني دار شد.
نتيجه گيري: ميانگين فشار خون سيستوليك، دياستوليك و دماي بدن در دو گروه در حدود طبيعي بود، آزمون رگرسيون مشخص نمود، مي توان تا حدودي اختلاف فشارخون دياستوليک را به مواجهه شغلي اين گروه با سرما مرتبط دانست.