مقاله بررسي ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (۸۴- ۱۳۷۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (۸۴- ۱۳۷۳)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش بازاري سهام
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله متغيرهاي کلان اقتصادي
مقاله مدل خودرگرسيون برداري (VAR)
مقاله آزمون يوهانسن-يوسيليوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ برزاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلالي اصفهاني رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فعالجو حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به عقيده اقتصاددانان، يکي از دلايل توسعه نيافتگي کشورهاي در حال توسعه، پايين بودن سطح سرمايه گذاري است. در اين راستا نقش بازار سرمايه به عنوان مهمترين مرکز جذب پس انداز ها، انکارناپذير است. بر اين اساس بايستي عوامل تاثيرگذار در اين بازار شناسايي شده، سپس با اتخاذ سياستهاي مناسب اقتصادي موجبات رشد و شکوفايي اين بازار را فراهم نمود. اين مقاله سعي دارد روابط کوتاه مدت و بلند مدت بين متغيرهاي کلان اقتصادي (به خصوص متغيرهاي کنترل دولت) مانند نرخ ارز، مخارج دولت، حجم پول و ماليات را با متغير ارزش بازاري سهام، با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري، آزمون همجمعي يوهانسون و تصحيح خطاي برداري مورد مطالعه قرار دهد.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که بر اساس رابطه بلند مدت استخراج شده از آزمون همجمعي يوهانسون، در بلند مدت ارزش بازاري سهام با متغيرهاي مخارج دولت و حجم پول رابطه مستقيم و با متغيرهاي ماليات و نرخ ارز رابطه معکوس دارد. بررسي روابط کوتاه مدت با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) نشان مي دهد که نوسانات کوتاه مدت بين متغيرها با مقادير تعادلي آنها در بلندمدت مرتبط است. بالا بودن ضرايب متغيرهاي توضيحي در روابط تعادلي بلند مدت نسبت به کوتاه مدت انتظارات نظري را تاييد مي کند.